Ka­rin Pihl:

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ka­rin Pihl Med­ar­be­ta­re på le­dar­re­dak­tio­nen ka­[email protected]

Med kul­tur­by­rå­kra­ter­nas re­so­ne­mang skul­le all kul­turut­öv­ning som in­te får bi­drag va­ra cen­su­re­rad av sta­ten. Det vo­re en ab­surd åsikt.

Vem har mest makt i Kul­turs­ve­ri­ge: en le­da­mot i kul­turoch fri­tids­nämn­den i Tä­by kom­mun el­ler An­na Ser­ner, vd:n för stif­tel­sen Svens­ka Filmin­sti­tu­tet? Fri­tids­po­li­ti­kern, om man får tol­ka Ser­ner själv. Hon och 16 and­ra högt upp­sat­ta tjäns­te­män på lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner, där­ibland Björn Sand­mark, vd för Gö­te­borgs stads­tea­ter, var­nar i en de­battar­ti­kel i DN för att kons­tens fri­het är ho­tad (16/12).

Det lå­ter ju ing­et vi­da­re. Det är ba­ra to­ta­li­tä­ra sta­ter som in­skrän­ker den fria kul­tu­ren. Så vad är det då som har hänt i Sve­ri­ge? Vil­ka är det som ho­tar ytt­ran­de­fri­he­ten?

Dels är det den här le­da­mo­ten i kul­tur- och fri­tids­nämn­den i Tä­by. Han vil­le in­te att bib­li­o­te­ket skul­le ord­na en sam­tals­kväll om hbtq-frå­gor – en åsikt som den mo­de­ra­ta nämn­de­ord­fö­ran­den in­te de­la­de. Se­dan har vi Söl­vesborg, där kom­mu­nen in­te vill kö­pa in sam­hälls­kri­tisk konst. Det tred­je ex­emp­let är Nac­ka kom­mun, där ”sam­hälls­kri­tis­ka, re­bel­lis­ka el­ler ag­gres­si­va” verk in­te köp­tes in till kom­mu­nens ga­tu­konst­fes­ti­val.

Det var ju trå­kigt. Men är des­sa tre ex­em­pel från tre kom­mu­ner verk­li­gen ett tec­ken på en ”sys­te­ma­tisk at­tack” på ytt­ran­de­fri­he­ten?

Man kan ha oli­ka åsik­ter om vil­ken konst en kom­mun ska kö­pa in. Rim­ligt­vis bör ett bib­li­o­tek kun­na an­ord­na en hbtq-kväll. Den som tyc­ker det är upp­rö­ran­de kan väl ord­na en egen kväll på te­mat ”köns­rol­ler­nas po­si­ti­va kraft” el­ler nå­got. Men det är in­te kärn­frå­gan här.

De­battar­ti­keln är pin­sam i sitt själv­för­här­li­gan­de. De­bat­tö­rer­na för­sö­ker med­ve­tet el­ler omed­ve­tet att för­vir­ra lä­sa­ren ge­nom att blan­da ihop två sa­ker: de­bat­ten om vil­ken kul­tur som vi skat­te­be­ta­la­re ska fi­nan­si­e­ra och rät­ten att ut­tryc­ka sig fritt. Men det är en mils­vid skill­nad mel­lan des­sa två ting.

Med kul­tur­by­rå­kra­ter­nas re­so­ne­mang skul­le all kul­turut­öv­ning som in­te får bi­drag va­ra cen­su­re­rad av sta­ten. Det vo­re en ab­surd åsikt.

Kanske är sam­man­bland­ning­en med­ve­ten. Om ”fri kul­tur” be­ty­der ”kul­tur som vi be­slu­tar ska få peng­ar”, ja, då är ju des­sa per­so­ner oum­bär­li­ga för den konst­när­li­ga ytt­ran­de­fri­he­ten i Sve­ri­ge. De an­ser näm­li­gen att ”rät­ten till kul­tur” ska skri­vas in i grund­la­gen och där­med gö­ra kul­tur­stö­det mer im­munt mot de­mo­kra­tisk på­ver­kan. Men med ”rätt till kul­tur” syf­tar de­bat­tö­rer­na i det här fal­let in­te på rät­ten att ska­pa vil­ken konst man vill, ut­an rät­ten att kon­su­me­ra kul­tur på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad.

Det är ock­så en ful tvist i ar­ti­keln – den blan­dar ihop pro­duk­tion med kon­sum­tion. Det är dessvär­re svårt att in­te miss­tän­ka att det finns en bak­tan­ke. Om al­la ska ha rätt till gra­tis mu­sik och film mås­te det så klart va­ra skat­te­fi­nan­si­e­rat. Då blir des­sa in­sti­tu­tio­ner som de­bat­tö­rer­na ar­be­tar på väl­digt vik­ti­ga. På så vis säk­rar de sin makt. De är an­tag­li­gen oro­a­de över att ett nytt po­li­tiskt land­skap, präg­lat av ”po­pu­lism och na­tio­na­lism” som de var­nar för (läs: SD:s opi­ni­ons­fram­gång­ar och KD:s och M:s hö­ger­sväng), in­te är till de­ras egen för­del.

Om des­sa par­ti­er skul­le få för sig att gö­ra sam­ma sak som 68-väns­tern gjor­de med sin ”marsch ge­nom in­sti­tu­tio­ner­na”, allt­så se till att få nyc­kel­po­si­tio­ner in­om of­fent­li­ga kul­turin­sti­tu­tio­ner, så kan de som vill dis­kri­mi­ne­ra män från att få film­stöd (som Filmin­sti­tu­tets vd An­na Ster­ner fö­reslog men se­dan fick bac­ka ifrån) lig­ga ri­sigt till.

Om det kom­mer att ske går så klart in­te att sä­ga nu. För­hopp­nings­vis finns det li­be­ra­la rös­ter i Sve­ri­ge som kan hål­la emot på fle­ra fron­ter sam­ti­digt. Men blir det på det vi­set så har för­fat­tar­na till de­battar­ti­keln knap­past bi­dra­git till att för­hind­ra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.