Ny kyr­ka på gång i Fri­ham­nen – så kom­mer den att se ut

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Fred­rik Lind­blom fred­rik.lind­[email protected]

Ny­he­ter: En la­gom kyr­ka, det blev vinnar­kon­cep­tet när en ju­ry, bland an­nat be­stå­en­de av re­pre­sen­tan­ter från Sve­ri­ges ar­ki­tek­ter och stads­bygg­nads­kon­to­ret, val­de hur den nya Smyrna­kyr­kan i Fri­ham­nen ska se ut.

Det hän­der gre­jer i Fri­ham­nen i Gö­te­borg. För­u­tom byg­gan­det av 800 styc­ken nya till­fäl­li­ga bo­stä­der som är igång sen en tid till­ba­ka, har det nu även be­stämts vil­ka som får i upp­drag att ri­ta upp den nya Smyrna­kyr­kan.

En ju­ry, vars med­lem­mar be­stått av ut­val­da re­pre­sen­tan­ter från Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter, Smyrna­kyr­kan, Älv­stran­den ut­veck­ling och stads­bygg­nads­kon­to­ret i Gö­te­borgs stad, har valt att ge upp­dra­get till arkitektby­rån El­ding Oscar­son. Va­let kom­mer med mo­ti­ve­ring­en att det var de­ras för­slag som mest mat­cha­de ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet med pro­jek­tets håll­bar­hets­mål och krav på funk­tio­na­li­tet.

– För kyr­kan är det ju väl­digt vik­tigt att bygg­na­den fun­ge­rar väl med de­ras verk­sam­het. Sam­ti­digt som den be­hö­ver le­va upp till vå­ra krav på att fun­ge­ra bra ihop med stads­bil­den, sä­ger stads­ar­ki­tek­ten Björn Si­e­sjö, som satt med i ju­ryn som be­döm­de de oli­ka för­sla­gen.

– För­sla­get som vann gjor­de det bland an­nat på grund av att det in­te stod ut för myc­ket, sam­ti­digt som bygg­na­dens roll som kyr­ka var tyd­lig. Det ha­de en la­gom ni­vå. Vad spe­lar kyr­kan för typ av roll i den nya stads­de­len?

– Den spe­lar en stor roll. Spe­ci­ellt när en stads­del är ny. Då be­hövs det myc­ket folk på ga­tor­na och en kyr­ka har en stor so­ci­al verk­sam­het och drar till sig myc­ket män­ni­skor.

En an­nan vik­tig aspekt att ta hän­syn till var de 70 små­bo­stä­der som skul­le byg­gas i an­slut­ning till kyr­kan. Bo­stä­der­na kom­mer an­vän­das i kyr­kans so­ci­a­la ar­be­te.

– I för­sla­get som vann så kan des­sa byg­gas se­pa­rat från själ­va kyr­ko­bygg­na­den, vil­ket vi gil­la­de, sä­ger Si­e­sjö.

Arkitektby­rån El­ding Oscar­sons med­grun­da­re Jo­nas El­ding för­kla­rar hur kyr­kan är de­sig­nad så att det ska fin­nas gott om plats runt om bygg­na­den. De vil­le in­te gö­ra en lång och platt kyr­ka, i stäl­let sat­sa­de de på våningar och mer höjd.

– Vi vill att kyr­kan ska kun­na nås från al­la håll, den ska bli en del av tor­get.

Kyrk­sa­len kom­mer få ett eget vå­nings­plan på cir­ka 1 600 kvadrat­me­ter. I an­slut­ning till sa­len kom­mer det fin­nas ett 100 kvadrat­me­ter stort bö­ne­rum, med ett kors­for­mat föns­ter ut mot den pla­ne­ra­de ju­bi­le­umspar­ken.

El­ding för­kla­rar att en an­nan av idéer­na för kyr­kans de­sign var in­spi­re­rad av de kring­lig­gan­de ma­gasins­bygg­na­der­na.

– Hamn­ma­ga­sin är ju nyt­to­bygg­na­der. Men sam­ti­digt så otro­ligt kraft­ful­la med fle­ra fi­na rum in­u­ti. Ett ut­av dem ska ju till och med byg­gas om till en konst­hall. Vi vil­le att kyr­kan skul­le ha sam­ma kraft, sam­ti­digt som geo­me­trin för­blev en­kel, sä­ger han.

Nya Smyrna­kyr­kan, el­ler ”Fram­ti­dens kyr­ka”, som för­sam­ling­en själ­va valt att kal­la den, är me­nad att ta tä­ten i de pro­jekt som ska för­nya Fri­ham­nen. Den pla­ne­ras att stå klar 2022.

Bild: Aest­he­ti­ca Stu­dio

il­lust­ra­tions­bild över kyr­kan som pla­ne­ras i Fri­ham­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.