Larm­cen­tra­len ra­tar sam­tal från 112 – för att slip­pa bö­ter

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - To­bi­as An­ders­son Åker­blom to­bi­as.an­ders­son.aker­blom @gp.se

Sjuk­vår­dens larm­cen­tral har slu­tat att sva­ra på al­la 112-sam­tal som har stått länge i kö och pri­o­ri­te­rar istäl­let ny­in­kom­na sam­tal. Or­sa­ken är att det blir bil­li­ga­re att hop­pa över sam­tal än att lå­ta fle­ra slä­pa ef­ter i kö då man får bö­ta om ett sam­tal in­te be­sva­ras in­om 30 se­kun­der. I dag ska re­gi­ons­sty­rel­sen ta ställ­ning till ett för­slag att läg­ga ner den kri­ti­se­ra­de larm­cen­tra­len.

För att slip­pa bö­ta mil­jon­be­lopp var­je må­nad har Sjuk­vår­dens larm­cen­tral nu slu­tat sva­ra på al­la 112-sam­tal som stått länge i kö. För­änd­ring­en har ge­nom­förts ”självs­vål­digt” och hem­lig­hål­lits av verk­sam­hets­che­fen, en­ligt SOS Alarm, som me­nar att ar­bets­sät­tet in­te är pa­ti­ent­sä­kert. – Det här ver­kar stri­da mot häl­so- och sjuk­vårds­la­gen, sä­ger sjuk­vårds­ex­per­ten Gö­ran Dahl­gren.

När Pe­ter Berg­ström, an­sva­rig för SOS Alarms av­tal med Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, mej­lar till re­gi­o­nen den 19 no­vem­ber har en stor för­änd­ring ge­nom­förts på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral. Se­dan en vec­ka till­ba­ka har den re­gi­o­na­la en­he­ten slu­tat sva­ra på de 112-sam­tal som stått länge i kö. Istäl­let pri­o­ri­te­ras de ny­in­kom­na sam­ta­len. Nå­got som Pe­ter Berg­ström me­nar mås­te upp­hö­ra ome­del­bart.

”Be­döm­ning och pri­o­ri­te­ring mås­te all­tid ske ut­i­från pa­ti­en­tens bäs­ta och in­te av eko­no­mis­ka skäl”, skri­ver han.

GP har i en rad ar­tik­lar grans­kat han­te­ring­en av am­bu­lanslarm i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen och bland an­nat av­slö­jat att skat­te­be­ta­lar­na var­je må­nad mås­te be­ta­la mil­jon­be­lopp till SOS Alarm i så kal­la­de bö­ter för att Sjuk­vår­dens larm­cen­tral in­te kla­rar sitt upp­drag, och att en in­fek­te­rad kon­flikt fun­nits mel­lan de bå­da verk­sam­he­ter­na. Bak­grun­den till bö­ter­na är att larm­cen­tra­len en­ligt av­tal mås­te sva­ra på sam­tal in­om 30 se­kun­der. An­nars tas det ut en så kal­lad re­dun­dans­av­gift för att SOS Alarm mås­te täc­ka upp.

I mej­let från SOS Alarm den 19 no­vem­ber fram­kom­mer det att par­ter­na da­gen in­nan har haft ett mö­te. Då ska an­sva­ri­ga på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral ha för­ne­kat för­änd­ring­ar i ar­bets­sätt. Än­då mej­lar verk­sam­hets­che­fen Ann-Lou­i­se An­ders­son se­na­re sam­ma dag och med­de­lar att för­änd­ring­ar­na in­förts en vec­ka ti­di­ga­re, en­ligt hand­ling­ar som GP har ta­git del av.

An­sva­rig på SOS Alarm är skarpt kri­tisk mot det nya ar­bets­sät­tet, som även ska ha dis­ku­te­rats och för­kas­tats i sam­band med ti­di­ga­re ris­ka­na­ly­ser.

”Or­sa­ken (…) är att det på ing­et sätt kan an­ses va­ra pa­ti­ent­sä­kert att pri­o­ri­te­ra den som vän­tat kor­tast tid och där­med kanske lå­ta ären­den där ope­ra­tör be­dö­mer be­ho­vet av en sjuk­skö­ters­ka som stort, va­ra ut­an den kon­tak­ten/det stö­det/den kom­pe­ten­sen”, skri­ver Pe­ter Berg­ström.

SOS Alarm me­nar dess­utom att ar­bets­sät­tet bry­ter mot av­ta­let med re­gi­o­nen.

”Vår re­dun­dans­mo­dell är en mo­dell som ska sä­ker­stäl­la att ni upp­fyl­ler ert åta­gan­de och den är in­te av­sedd att hit­ta vägar för att kring­gå”, skri­ver Pe­ter Berg­ström.

Först drygt två vec­kor ef­ter att ar­bets­sät­tet in­för­des in­for­me­ras SOS Alarms med­ar­be­ta­re, som allt­så på­ver­kas di­rekt av för­änd­ring­en, en­ligt do­ku­men­ten.

Men Ann-Lou­i­se An­ders­son, verk­sam­hets­chef på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral sva­rar att hon in­te an­ser att ar­bets­sät­tet bry­ter mot av­ta­let.

”Och vad jag för­står så är ni ju be­red­da att ta över he­la pri­o­ri­te­rings­funk­tio­nen? Så vad gäl­ler pa­ti­ent­sä­ker­he­ten an­tar jag att era ope­ra­tö­rer vid be­dömt be­hov av en SSK har möj­lig­het till det in­om er or­ga­ni­sa­tion”, skri­ver hon till Pe­ter Berg­ström på SOS Alarm.

Häl­so- och sjuk­vårds­la­gen re­gle­rar tyd­ligt att ”den som har det störs­ta be­ho­vet av häl­so- och sjuk­vård ska ges fö­re­trä­de till vår­den”. Den ska ock­så ges på li­ka vill­kor för he­la be­folk­ning­en. Ope­ra­tö­rer­na på SOS Alarm är in­te sjuk­skö­ters­kor. Nu är det allt­så slum­pen som i ett förs­ta ske­de av­gör om man får vård­be­döm­ning från en sjuk­skö­ters­ka el­ler in­te.

Nu är det allt­så slum­pen som i ett förs­ta ske­de av­gör om man får vård­be­döm­ning från en sjuk­skö­ters­ka el­ler in­te

– Man kan myc­ket väl, tyc­ker jag, sä­ga att det här ver­kar stri­da mot häl­so- och sjuk­vårds­la­gen, sä­ger Gö­ran Dahl­gren, gäst­pro­fes­sor vid uni­ver­si­te­tet i Li­ver­pool.

Han för­kla­rar att riks­da­gen fast­ställt etis­ka prin­ci­per för all vård. En av de vik­ti­gas­te är en­ligt ho­nom be­hovs­prin­ci­pen, som in­ne­bär att man mås­te för­sö­ka fast­stäl­la pa­ti­en­tens be­hov och att al­la pa­ti­en­ter mås­te be­hand­las li­ka. En­ligt Dahl­gren är det ”glas­klart” att för­änd­ring­en stri­der mot prin­ci­pen.

– Ingen­ting an­nat än be­ho­ven får sty­ra, så att i prin­cip får allt­så in­te peng­ar sty­ra. Man mås­te all­tid gö­ra en be­hovs­be­döm­ning och det kan man ju i det här fal­let sä­ga att det ver­kar in­te som att man gör det, sä­ger Gö­ran Dahl­gren.

Pe­ter Berg­ström på SOS Alarm hän­vi­sar till sin kol­le­ga Ro­nald Krantz, af­färs­ut­veck­la­re på SOS Alarm. Han de­lar sin kol­le­gas kri­tik.

– Det är klart att vi blir oro­li­ga när en sam­ver­kans­part väl­jer att på egen hand fat­ta den här ty­pen av be­slut om att änd­ra ru­ti­ner som bå­de blir be­las­tan­de för oss och som vi ser sto­ra pa­ti­ent­ris­ker i.

Även Ro­nald Krantz me­nar att pa­ti­ent­sä­ker­he­ten är ho­tad.

– Vi vet in­te vad sam­ta­len hand­lar om. Då finns egent­li­gen ba­ra ett sä­kert sätt att han­te­ra dem, och det är ju att han­te­ra dem i den ord­ning de kom­mer. Väl­jer man att in­te sva­ra på sam­tal, då väl­jer man bort den möj­lig­he­ten, vil­ket na­tur­ligt­vis gör att svårt sju­ka pa­ti­en­ter kan få vän­ta orim­ligt länge, sä­ger han.

Sy­ste­met är en­ligt Ro­nald Krantz ut­for­mat på så sätt att ope­ra­tö­rer­na in­te sam­ti­digt kan sö­ka bå­de Sjuk­vår­dens larm­cen­trals sjuk­skö­ters­kor och de som ar­be­tar på an­nat håll in­om SOS Alarms verk­sam­het. Det kan be­hö­vas om ope­ra­tö­ren be­dö­mer att en sjuk­skö­ters­kas be­döm­ning är nöd­vän­dig trots att de re­gi­o­nan­ställ­da in­te sva­rar. Då mås­te ope­ra­tö­ren på SOS Alarm istäl­let bör­ja om ären­det, vil­ket le­der till en för­dröj­ning för pa­ti­en­ten.

Ro­nald Krantz be­kräf­tar ock­så upp­gif­ten att SOS Alarm ställts in­för full­bor­dat fak­tum och att de dess­utom först fått fel­ak­tig in­for­ma­tion från Sjuk­vår­dens larm­cen­tral om att ar­bets­sät­tet in­te ha­de änd­rats. Det har in­te skett nå­gon ge­men­sam risk­be­döm­ning och av­ta­let mel­lan par­ter­na in­ne­bär att ru­ti­ner som på­ver­kar mot­par­ten ska ut­for­mas i di­a­log, upp­ger han. Han be­skri­ver si­tu­a­tio­nen som bå­de för­vå­nan­de och be­kym­ran­de.

– Att vi in­te har fått till­fäl­le att sam­ver­ka om en ny ru­tin, det är oro­väc­kan­de när man gör på det vi­set. Vi tyc­ker att vi nor­malt sett har en bra di­a­log med VGR men just i det här fal­let så har den helt och hål­let ute­bli­vit. Det är ju verk­sam­hets­che­fen, som vi upp­fat­tar det, som helt självs­vål­digt har fat­tat ett be­slut på eko­no­mis­ka grun­der ut­an att dis­ku­te­ra nå­gon form av pa­ti­ent­sä­ker­hets­a­spekt med oss. Som vård­gi­va­re ser vi det som väl­digt all­var­ligt.

SOS Alarm har allt­så in­for­me­rat si­na ope­ra­tö­rer om att de in­te kan räk­na med att nå­gon sva­rar på Sjuk­vår­dens larm­cen­tral.

– Ha­de vi in­te gått ut med den in­for­ma­tio­nen så kun­de ju ope­ra­tö­ren i prin­cip ha sut­tit och vän­tat hur länge som helst på att en skö­ters­ka ska sva­ra ifrån VGR.

De­ras in­vänd­ning var att ni har am­bi­tio­nen att ta över pri­o­ri­te­ring­en helt så då bor­de väl era ope­ra­tö­rer kun­na kla­ra av det­ta. Vad tän­ker du om det?

– Om vi ska ta över pri­o­ri­te­ring­en helt och hål­let så kom­mer det ske un­der ord­na­de for­mer och ut­i­från en struk­tu­re­rad me­tod­be­skriv­ning på hur sa­ker och ting ska gå till. Som en se­ri­ös vård­gi­va­re så skul­le vi in­te sät­ta oss i si­tu­a­tio­nen att sa­ker och ting sker ad hoc på nå­got sätt ut­an det plan­läg­ger vi, sä­ger Ro­nald Krantz.

Char­lot­te Nord­ström (M) är ord­fö­ran­de i sty­rel­sen för Re­gi­onhäl­san, den för­valt­ning som Sjuk­vår­dens larm­cen­tral till­hör.

– Det är in­te rik­tigt det man har kom­mit över­ens om i av­ta­let, kan jag ju tyc­ka. Men jag för­står att man för­sö­ker lö­sa si­tu­a­tio­nen, då tar man väl till buds att hit­ta lös­ning­ar, va­ra kre­a­tiv och det är bra.

Hon ser sam­ti­digt all­var­ligt på att SOS Alarm in­te ska ha fått in­for­ma­tion i för­väg om för­änd­ring­en. På tis­da­gen den 17 de­cem­ber ska re­gi­on­sty­rel­sen fat­ta be­slut om fram­ti­den för den ned­lägg­nings­ho­ta­de Sjuk­vår­dens larm­cen­tral.

– Det är väl­digt olyck­ligt om det är på det sät­tet. Det är som att det går troll i det­ta nu och där­för så väl­kom­nar jag ett be­slut den 17, sä­ger Char­lot­te Nord­ström.

GP har sökt Sjuk­vår­dens larm­cen­trals verk­sam­hets­chef, Ann-Lou­i­se An­ders­son, som har av­böjt att kom­men­te­ra och hän­vi­sat till pri­mär­vårds­che­fen, Mo­ni­ka Bon­des­son. Hon vill in­te in­ter­vju­as om frå­gan, ut­an sva­rar via mejl. I sva­ret be­sva­ras in­te fle­ra av frå­gor­na som GP har skic­kat. En av dem är var­för SOS

Alarm in­te har in­for­me­rats.

”Vi ut­veck­lar kon­ti­nu­er­ligt vå­ra ar­bets­sätt, och det in­går i av­ta­let att VGR fort­lö­pan­de ska ut­veck­la vård­pro­ces­ser­na. Det har ge­nom­förts en risk­be­döm­ning, och det nya ar­bets­sät­tet har även tes­tats fö­re im­ple­men­te­ring”, skri­ver Mo­ni­ka Bon­des­son.

Hur ser ni på att det i prak­ti­ken, om jag för­står det rätt, blir slum­pen som av­gör vem som får pra­ta med en sjuk­skö­ters­ka hos er? Hur an­ser ni att det för­hål­ler sig till häl­so- och sjuk­vårds­la­gens be­stäm­mel­ser om att vår­den ska va­ra jäm­lik och att de som är i störst be­hov av vård ska få vård först?

”Vid fa­ra för liv så skic­kas am­bu­lans di­rekt. De som in­te be­hö­ver am­bu­lans med högs­ta pri­o­ri­tet, pla­ce­ras i vir­tu­ellt vänt­rum och blir upp­ring­da av sjuk­skö­ters­ka en­ligt ru­tin. De sam­ta­len som in­te be­sva­ras av vå­ra sjuk­skö­ters­kor tas om hand om av SOS Alarm, som i sin tur ock­så har möj­lig­het att kopp­la in de­ras sjuk­skö­ters­kor vid be­hov”, skri­ver Mo­ni­ka Bon­des­son.

Ha­de vi in­te gått ut med den in­for­ma­tio­nen så kun­de ju ope­ra­tö­ren i prin­cip ha sut­tit och vän­tat hur länge som helst

Läs mer på näs­ta si­da

För­slag: Lägg ned Sjuk­vår­dens larm­cen­tral

Ar­kiv­bild: Ro­bin Aron

Bild: Ro­bin Aron

Am­bu­lans på väg att kö­ra in på Sahl­grens­kas akut­mot­tag­ning.

Bild: Pet­ter Trens

Ann-Lou­i­se An­ders­son, verk­sam­hets­chef för Sjuk­vår­dens larm­cen­tral.

Bild: Per Mi­kaels­son

Ro­nald Krantz, af­färs­ut­veck­la­re på SOS Alarm me­nar att ar­bets­sät­tet ho­tar pa­ti­ent sä­ker­he­ten.

Bild: Mar­tin Frick

Char­lot­te Nord­ström (M), ord­fö­ran­de i sty­rel­sen för Re­gi­onhäl­san.

Bild: Pri­vat

Gö­ran Dahl­gren är gäst­pro­fes­sor vid uni­ver­si­te­tet i Li­ver­pool.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.