Gö­te­borgs­ka tra­fik­reg­ler

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

När vi flyt­ta­de till Gö­te­borg för någ­ra år se­dan no­te­ra­de vi många små trev­li­ga egen­he­ter i ga­tu­li­vet. En som vi dock fort­fa­ran­de in­te rik­tigt kan vän­ja oss vid är den gö­te­borgs­ka tillämp­ning­en av hö­ger­re­geln. Den är här out­grund­lig, men ver­kar of­tast be­ty­da att den som i tra­fi­ken kom­mer från väns­ter kör först!

An­nat som ut­mär­ker Gö­te­borgsva­ri­an­ten av hö­ger­re­geln är att den som stir­rar rakt fram ut­an att sak­ta ner – sär­skilt i en li­te stör­re bil – all­tid kör först.

Vi har åt­skil­li­ga gång­er va­rit nä­ra att kroc­ka, och med­tra­fi­kan­ter har tu­tat ils­ket på oss när vi na­ivt trott att hö­ger­re­geln har med hö­ger att gö­ra. Så står det ju i tra­fik­för­ord­ning­en, så lär man sig när man tar kör­kort och så är det i res­ten av lan­det, så vi må kans­ke va­ra för­låt­na. Om inga skyl­tar el­ler and­ra reg­ler sä­ger an­nat så ska den som kom­mer från väns­ter vä­ja.

El­ler – vad sägs om en li­ten kam­panj? Li­te kul i tra­fi­ken? Var­je gång nå­gon från väns­ter grund­löst mop­sar sig: tu­ta! An­ders Fors­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.