Här tar förs­ta de­len av Väst­länk­s­tun­neln form

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ste­fan Bjar­ne­fors ste­fan.bjar­ne­[email protected]

Un­der tis­da­gen nåd­de Väst­länk­s­pro­jek­tet en ny mil­stol­pe. Vid Cen­tra­len har man bör­jat byg­ga den förs­ta per­ma­nen­ta de­len av tåg­tun­neln.

– Jag har läng­tat ef­ter det här, sä­ger Pe­ter Holm­berg, bygg­le­da­re från Tra­fik­ver­ket.

I ett 13 me­ter djupt schakt nåd­de Tra­fik­ver­ket och NCC en ny mil­stol­pe i Väst­län­kens till­bli­vel­se un­der tis­da­gen.

Inklämt mel­lan tåg­spår, in­du­stri­er och E45 är Cen­tra­len tro­li­gen den av den om­skriv­na tåg­tun­nelns fy­ra de­le­tap­per som ge­me­ne gö­te­bor­ga­re mär­ker av minst i sin var­dag.

När GP kom­mer på be­sök rå­der feb­ril ak­ti­vi­tet, bå­de över och un­der mar­kni­vå. Be­tong­bil ef­ter be­tong­bil rul­lar in på ar­bets­plat­sen och pum­par ner be­tong till det dus­sin­ta­let ar­be­ta­re som hål­ler på att gju­ta den förs­ta de­len av bot­ten­plat­tan.

– Det känns som en mil­stol­pe. Jag har läng­tat ef­ter det här, sä­ger bygg­le­da­re Pe­ter Holm­berg från Tra­fik­ver­ket.

Tra­fik­ver­kets del­pro­jekt­le­da­re Mi­kael Lars­son har svårt att hål­la koll på hur många for­don som ska kö­ra in ge­nom grin­dar­na un­der da­gen.

– Var­je be­tong­bil tar mel­lan sju och sju och en halv ku­bik – vi ska gju­ta fle­ra hund­ra ku­bik­me­ter här ne­re – hur många bi­lar blir det? Det blir många.

Bot­ten­plat­tan, som allt­så är tåg­tun­nelns bot­ten, blir un­ge­fär 30 me­ter lång, 18 me­ter bred och lig­ger cir­ka 13 me­ter un­der mar­kni­vå. För­u­tom de 550 ku­bik­me­ter be­tong som be­hövs an­vänds även 100 ton ar­me­ring.

– Det är den förs­ta per­ma­nen­ta de­len. Det som är vid si­dan om är ba­ra nå­got vi har byggt för att kun­na byg­ga det här. Det är en till­fäl­lig an­lägg­ning som vi ploc­kar ner i näs­ta ske­de. Sen kom­mer man att gju­ta väg­gar och tak, sä­ger Mi­kael

Lars­son och be­rät­tar att den öv­re de­len av ta­ket kom­mer att va­ra un­ge­fär två me­ter un­der mar­kni­vå när allt är klart.

Långt in­nan den be­räk­na­de tra­fik­star­ten i slu­tet av 2026 kom­mer tun­neln va­ra gömd un­der mar­ken. Det en­da som kom­mer stic­ka upp är två sto­ra kon­struk­tio­ner som går upp på var­de­ra si­da om tun­neln i höjd med Krut­hus­ga­tan 17.

– Det är de två sto­ra in­sats­vä­gar­na och rädd­nings­schak­ten. Vi har ing­en pa­ral­lell­tun­nel här. Om det hän­der nå­got och man mås­te ut­rym­ma tun­neln un­der drift då är det de här stäl­le­na som man gör det ige­nom, sä­ger Mi­kael Lars­son.

Re­dan till som­ma­ren ska den förs­ta de­len av tun­neln stå klar. Allt för att för­enk­la tra­fik­si­tu­a­tio­nen i om­rå­det där Väst­län­ken ba­ra är ett av fle­ra sto­ra bygg­pro­jekt som på­går. En bil­väg ska då dras mel­lan de två ron­del­ler­na i när­he­ten. Går allt en­ligt plan?

– Ja, i de här de­lar­na går det till och med li­te bätt­re. Som­ma­ren 2021 har vi gju­tit klart bort till ber­get där bor­ta, sä­ger han och nic­kar i rikt­ning mot Skan­sen Le­jo­net där en kort berg­tun­nel ska spräng­as ut re­dan näs­ta som­mar, sä­ger Mi­kael Lars­son.

De­le­tap­pen Cen­tra­len sträc­ker sig 1,6 kilo­me­ter – från trak­ter­na vid E6 till om­rå­det kring Öst­ra Hamn­ga­tan där näs­ta de­le­tapp Kvarn­ber­get tar vid. En sta­tion ska ock­så byg­gas i an­slut­ning till den be­fint­li­ga cen­tral­sta­tio­nen. Där har man bör­jat schak­ta ut och gju­ta be­tong­väg­gar.

Mi­kael Lars­son be­rät­tar att det finns vis­sa styr­punk­ter som de mås­te an­pas­sa sig till när de drar fram tåg­sträc­kan.

– Vi mås­te kom­ma över E6. Sen mås­te vi kom­ma över Gö­ta­tun­neln. Väst­län­ken går upp svagt över den. Sen dy­ker man ner igen.

– Bor­ta i Ha­ga lig­ger man tio me­ter dju­pa­re än vad vi gör här. Det är för att hit­ta ber­get på rätt sätt. Kors­vä­gen lig­ger in­te rik­tigt så djupt som i Ha­ga, men li­te dju­pa­re än här.

Kom­mer man att mär­ka av det som re­se­när?

– Nej, det gör du in­te. Det finns be­stäm­mel­ser hur skarp lut­ning man får ha. Det är det som styr oss helt och hål­let.

De­cem­ber 2026 är den be­räk­na­de tra­fik­star­ten för Väst­län­ken.

Vi ska gju­ta fle­ra hund­ra ku­bik­me­ter här ne­re – hur många bi­lar blir det? Det blir många. mi­kael Lars­son Tra­fik­ver­kets del­pro­jekt­le­da­re

Bil­der: Ro­bin Aron

ar­be­tet med gjut­ning­en på­bör­ja­des ti­digt på tis­dags­mor­go­nen och på­gick fram till 18-ti­den.

”det känns som en mil­stol­pe. Jag har läng­tat ef­ter det här”, sä­ger bygg­le­da­re Pe­ter Holm­berg från Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.