Eif­fel­tor­net stängt i nya pen­sions­pro­tes­ter

Göteborgs-Posten - - Världen -

Frank­ri­ke: Det in­fek­te­ra­de död­lä­get mel­lan Frank­ri­kes re­ge­ring och strej­kan­de fack­för­bund med ti­o­tu­sen­tals de­mon­stran­ter har or­sa­kat pro­blem i lan­det i näs­tan två vec­kor.

Lä­ra­re, sjuk­vårds­per­so­nal, of­fent­ligt an­ställ­da och and­ra yr­kes­grup­per sam­la­des i går i nya pro­tes­ter i ett ti­o­tal stä­der och fler än 200 000 män­ni­skor vi­sa­de miss­nö­je över re­ge­ring­ens pla­ner om att re­for­me­ra pen­sions­sy­ste­met. Eif­fel­tor­net fick stänga till­fäl­ligt på tis­da­gen på grund av pro­tes­ter­na. (TT)

Bild: Fran­co­is Mo­ri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.