Barn­ar­be­ta­res fa­mil­jer stäm­mer tek­nik­jät­tar­na

Göteborgs-Posten - - Världen -

Någ­ra av värl­dens störs­ta it-bo­lag an­kla­gas för de­l­an­svar i barn­ar­be­ta­res bru­ta­la vill­kor i Kon­go-Kins­ha­sa. Fö­re­ta­gen stäms för att barn om­kom­mit el­ler ska­dats när de job­bat med att vas­ka fram ko­bolt, en ef­ter­trak­tad me­tall i it- och ol­je­in­du­strin.

App­le, Alp­ha­bet, Goog­le, Dell, Micro­soft och Tes­la stäms i USA:s hu­vud­stad Washing­ton av In­ter­na­tio­nal Rights Ad­voca­tes. Rät­tig­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen fö­re­trä­der an­hö­ri­ga till 14 barn som ska­dats el­ler för­o­lyc­kats i gru­vor­na.

Någ­ra ko­bolt­gru­vor finns i prin­cip in­te, ko­bolt är mesta­dels en bi­pro­dukt i an­nan gruv­drift, men över hälf­ten av världs­pro­duk­tio­nen kom­mer från Kon­go-Kins­ha­sa. Det är en ef­ter­trak­tad me­tall som an­vänds i le­ge­ring­ar och i ol­je­in­du­strin. Men det mest upp­märk­sam­ma­de an­vänd­nings­om­rå­det är upp­ladd­nings­ba­ra bat­te­ri­er – vil­ket in­ne­bär att me­tal­len finns i mil­jar­der av de ut­pe­ka­de fö­re­ta­gens pro­duk­ter värl­den över.

Någ­ra av fa­mil­jer­na bakom stäm­ning­en häv­dar att de­ras barn ar­be­ta­de il­le­galt i gru­vor till­hö­ran­de det brit­tis­ka gruv­bo­la­get Glen­co­re, som säl­jer ko­bolt till Brys­sel­ba­se­ra­de Umi­co­re. Det bel­gis­ka bo­la­get säl­jer se­dan en­ligt stäm­ning­en me­tal­len vi­da­re till App­le, Goog­le, Micro­soft samt un­der­le­ve­ran­tö­rer till Tes­la och Dell.

And­ra har barn som har ar­be­tat i det ki­ne­siskt äg­da gruv­bo­la­get Zhe­ji­ang Hu­ay­ou Co­balt, som en­ligt stäm­nings­an­sö­kan le­ve­re­rar till App­le, Dell och Micro­soft.

Barn­ar­be­te är van­ligt i det fat­ti­ga och kon­flikt­drab­ba­de Kon­go. Så har det va­rit i de­cen­ni­er, och det är allt­så in­te ett pro­blem som ska­pats av mo­bil­te­le­fo­ners och el­bi­lars bat­te­ri­er. Men de ut­pe­ka­de fö­re­ta­gen an­kla­gas för att in­te ha kon­trol­le­rat och re­gle­rat si­na le­ve­ransked­jor, ut­an i stäl­let tjä­nat peng­ar på ex­plo­a­te­ring­en.

Fa­mil­jer­na vill nu ha kom

Fa­mil­jer­na till 14 barn som ska­dats el­ler för­o­lyc­kats i gru­vor­na vill nu ha kom­pen­sa­tion för bland an­nat tvångs­ar­be­te och känslo­mäs­sigt li­dan­de

pen­sa­tion för bland an­nat tvångs­ar­be­te och känslo­mäs­sigt li­dan­de.

Glen­co­re sva­rar en­ligt brit­tis­ka The Gu­ar­di­an att ko­bol­ten i Kon­go-Kins­ha­sa är en bi­pro­dukt till gruv­bo­la­gets kop­par­pro­duk­tion och att fö­re­ta­get in­te kö­per el­ler be­ar­be­tar bru­ten ko­bolt.

De and­ra fö­re­ta­gen kom­men­te­ra­de in­te ome­del­bart stäm­ning­en. Men åt­minsto­ne Tes­la har pub­li­ce­rat en rap­port om kon­flikt­mi­ne­ra­ler, där man häv­dar att man ef­ter nog­grann ut­red­ning har kom­mit fram till att det in­te finns så­da­na från Kon­go i fö­re­ta­gets bi­lar och bat­te­ri­er.

Tes­la kö­per sin ko­bolt bland an­nat från en ka­na­den­sisk gruv­stad som he­ter just Co­balt (ko­bolt på eng­els­ka). Och vd Elon Musk har sagt att i de upp­da­te­ra­de bat­te­ri­er som snart lan­se­ras in­te finns nå­gon ko­bolt alls.

Ar­kiv­bild: Schalk van Zuy­dam

en ung man bär på en säck med blöt ko­bolt vid en uran­gru­va i Kon­go-Kins­ha­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.