Sy­ri­en och Mex­i­ko död­li­gas­te län­der­na för jour­na­lis­ter

Göteborgs-Posten - - Världen -

Hit­tills i år har 49 jour­na­lis­ter dö­dats runt om i värl­den, en be­tyd­ligt läg­re siff­ra jäm­fört med i fjol. Men an­ta­let jour­na­lis­ter som fängs­las fort­sät­ter att öka.

– Det är ett van­li­ga­re sätt än ti­di­ga­re för att för­sö­ka få tyst på jour­na­lis­ter, sä­ger Erik Halk­jaer, ord­fö­ran­de för Re­port­rar ut­an grän­ser (RSF).

An­ta­let dö­da­de jour­na­lis­ter ser ut att bli det lägs­ta på många år, en­ligt Re­port­rar ut­an grän­sers rap­port. En av or­sa­ker­na är att fär­re dö­das i krigs­om­rå­den. I Sy­ri­en, Je­men och Af­gha­nis­tan har hit­tills 17 jour­na­lis­ter dö­dats un­der 2019, vil­ket kan jäm­fö­ras med 34 i fjol.

En­ligt Re­port­rar ut­an grän­ser har ing­en ut­ri­kes­kor­re­spon­dent dö­dats i år.

– Det kan ju pe­ka på att man kans­ke dels har ökat sä­ker­hets­tän­ket kring si­na ut­ri­kes­kor­re­spon­den­ter el­ler att man väl­jer att in­te skic­ka si­na re­port­rar till krigs­zo­ner.

Af­gha­nis­tan och Je­men är så­da­na ex­em­pel där vi får väl­digt li­te rap­por­te­ring, sä­ger Erik Halk­jaer, ord­fö­ran­de för Re­port­rar ut­an grän­ser, och me­nar att det även bli­vit svå­ra­re att som lo­kal jour­na­list ar­be­ta i drab­ba­de kon­flikt­om­rå­den.

Sy­ri­en, till­sam­mans med Mex­i­ko, fort­sät­ter att va­ra de död­li­gas­te län­der­na för jour­na­lis­ter. Re­port­rar ut­an grän­ser kon­sta­te­rar att fler jour­na­lis­ter dö­das i län­der där det rå­der fred än i län­der där det på­går krig.

– Det har bli­vit allt van­li­ga­re att man rik­tar at­tac­ker mot jour­na­lis­ter i fred­li­ga län­der. Mex­i­ko är det land som stic­ker ut mest där man tys­tar jour­na­lis­ter ge­nom att dö­da dem. Det sker även i and­ra län­der, även i Eu­ro­pa, sä­ger Erik Halk­jaer, och fort­sät­ter:

– Att det är far­ligt att job­ba som jour­na­list i krig vet vi ju, men att det är far­ligt att job­ba som jour­na­list i fred­li­ga län­der är ty­värr en ut­veck­ling som bli­vit säm­re, sä­ger han.

Sam­ti­digt som fär­re jour­na­lis­ter dö­das vi­sar sam­man­ställ­ning­en att fler fängs­las. To­talt be­räk­nas 389 jour­na­lis­ter just nu sit­ta fängs­la­de runt om i värl­den, vil­ket är en ök­ning med cir­ka tolv pro­cent jäm­fört med för­ra året. När­ma­re hälf­ten av dem sit­ter fängs­la­de i Ki­na, Egyp­ten och Sau­dia­ra­bi­en.

– Att fängs­la jour­na­lis­ter är ett van­ligt sätt än ti­di­ga­re för att för­sö­ka få tyst på jour­na­lis­ter, sä­ger Erik Halk­jaer.

Det har bli­vit allt van­li­ga­re att man rik­tar at­tac­ker mot jour­na­lis­ter i fred­li­ga län­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.