Ola Ols­son: Bo Rot­h­s­te­in an­vän­der lös­ryck­ta ci­tat

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

Ny­ko­lo­ni­a­lism är eko­no­miskt utnyttjand­e av gam­la ko­lo­ni­er, in­te att ut­fö­ra små­ska­li­ga po­li­cy­ex­pe­ri­ment i af­ri­kans­ka by­ar. Det skri­ver Ola Ols­son i sin slut­re­plik i de­bat­ten om årets pris i eko­no­mi till Al­fred No­bels ära.

Isitt svar till min re­plik där jag me­na­de att ran­do­mi­se­ra­de fäl­t­ex­pe­ri­ment (RFE) in­te kan ses som ett ut­slag av ny­ko­lo­ni­a­lism, åbe­ro­par Rot­h­s­te­in ett ci­tat från en ar­ti­kel av na­tio­na­le­ko­no­men och ti­di­ga­re No­bel­pris­ta­ga­ren An­gus De­a­ton. I ci­ta­tet kri­ti­se­rar De­a­ton en del av des­sa ex­pe­ri­ment som han tyc­ker ”…fö­re­fal­ler oe­tis­ka, ibland till och med på grän­sen till olag­li­ga…” En­ligt Rot­h­s­te­in stöd­jer De­a­tons ord hans tes om att även and­ra fors­ka­re tyc­ker att RFE är ny­ko­lo­ni­alt.

Men den­na tolk­ning är högst miss­vi­san­de. I De­a­tons läsvär­da ar­ti­kel slås re­dan i in­led­ning­en fast att

RFE är an­vänd­ba­ra me­to­der för ut­veck­lings­fors­ka­re men att man in­te bör se dem som nå­gon ”gold stan­dard” som nöd­vän­digt­vis är bätt­re än and­ra me­to­der. Se­dan föl­jer en ny­an­se­rad dis­kus­sion om för­de­lar och nack­de­lar med RFE med kri­tik mot de etis­ka be­döm­ning­ar­na i vis­sa an­vänd­ning­ar. In­te nå­gon­stans på­står De­a­ton att

RFE är ny­ko­lo­ni­a­lism.

Vad me­nar man då med ny­ko­lo­ni­a­lism? I sam­hälls­ve­ten­ska­pen är det of­ta sär­skilt vik­tigt med de­fi­ni­tio­ner av be­grepp. En stan­dard­de­fi­ni­tion är att ny­ko­lo­ni­a­lism in­ne­bär en eko­no­misk och po­li­tisk ex­plo­a­te­ring från den ti­di­ga­re ko­lo­ni­al­mak­ten på be­kost­nad av den f d ko­lo­nin och som äger rum ut­an att den ti­di­ga­re ko­lo­ni­al­mak­ten har di­rekt ter­ri­to­ri­ell kon­troll.

Som jag ser det finns det ett drag av ny­ko­lo­ni­a­lism i en del väs­ter­länds­ka och asi­a­tis­ka bo­lags sto­ra upp­köp av land­till­gång­ar i fle­ra af­ri­kans­ka län­der, lik­som i de om­fat­tan­de ki­ne­sis­ka in­ve­ste­ring­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.