Lu­sa­il – VM-fi­nal­sta­den som än­nu in­te finns

Göteborgs-Posten - - Sport -

Den 18 de­cem­ber 2022 spe­las VM-fi­nal i fot­boll i sta­den Lu­sa­il. I dag är var­ken are­nan el­ler sam­häl­let mer än en bygg­ar­bets­plats. Sta­den där id­rotts­hi­sto­ri­ens mest om­strid­da mäs­ter­skap ska av­gö­ras lik­nar mest en häg­ring i ök­nen.

Det är som att åka ge­nom en apo­ka­lyp­tisk film. Ju läng­re vi kör ge­nom den av öken­san­dens dim­lag­da sta­den Lu­sa­il desto mer över­ty­gad blir jag om att det när som helst kom­mer dy­ka upp en zom­bie ur ett av­lopps­rör på jakt ef­ter mänsk­ligt liv. För Lu­sa­il den här fre­da­gen är en död plats. Den är det av två an­led­ning­ar. Dels är det fre­dag lunch­tid – ti­den för den vik­ti­gas­te mus­lims­ka vec­ko­bö­nen. Yt­terst få av gäst­ar­be­tar­na som nor­malt fyl­ler Lu­sa­il med liv och ljud ar­be­tar.

Del är Lu­sa­il en stad som fort­fa­ran­de in­te finns mer än på rit­bor­det.

Den syns näs­tan från var­je väg du åker på i det som ska bli Qa­tars näst störs­ta stad. Lu­sa­il Ico­nic Sta­di­um re­ser sig som ett skepp i ök­nen. Bygg­nads­ställ­ning­ar­na ser ut som be­nen på en spin­del.

Byg­get av det and­ra läk­ta­re­ta­get har pre­cis på­bör­jats. I två skift sli­ter cir­ka 5 000 gäst­ar­be­ta­re för att få en av arab­värl­dens störs­ta are­nor klar i tid.

Det är på den de två vik­ti­gas­te mat­cher­na i VM 2022 kom­mer spe­las. Öpp­nings­mat­chen, som spe­las mån­da­gen den 21 no­vem­ber, och fi­na­len, den 18:e må­na­den ef­ter, kom­mer fyl­la de 80 000 plat­ser­na.

Från hög­huskrop­par­na som står glest ut­pla­ce­ra­de runt sta­di­on hörs ett re­pe­ti­tivt du-dunk-du-dunk från bor­rar. Föns­terglug­gar­na ga­par tom­ma. Allt, de blåa plast­på­sar­na, de tom­ma ar­bets­skor­na, de töm­da flas­kor, de ny­lag­da vägar­na och de tom­ma hu­sen, är täckt av ett la­ger sand.

I ett li­tet kon­tor, be­lä­get i en bys­sja pre­cis ut­an­för av­spärr­ning­ar­na runt are­nan, står Jo­mesh Dev­ko­ta och dis­kar rent sin tall­rik från da­gens rislunch. Han har job­bat med hus­byg­gen i Lu­sa­il se­dan 2015.

– Jag är all­tid här och job­bar. Jag gil­lar det in­te här. Det är så job­bigt att job­ba un­der so­len. Ha­de jag kun­nat ha­de jag ve­lat bo i Ne­pal, sä­ger han.

Han ler när han pra­tar om hem­lan­det. Där var han bon­de på fa­mil­jens gård och od­la­de ris och grön­sa­ker. Men in­kom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.