Fok◆s på årets hjäl­tei■sat­ser

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - Sa­ra Lo­din/TT

GALA

De har vi­sat mod, med­mänsk­lig­het och ci­vil­ku­rage. Årets störs­ta hjäl­tar pri­sas på Cir­kus i Stock­holm.

Lä­sar­na har no­mi­ne­rat si­na hjäl­tar och en ju­ry har ut­sett per­so­ner­na som nu ska hyl­las på Af­ton­bla­dets Svens­ka hjäl­tar-gala. För and­ra året i rad leds fest­lig­he­ter­na av Pe­ter Sett­man.

– Det känns väl­digt bra att åte­ri­gen va­ra med och sät­ta strål­kas­ta­ren på män­ni­skor som har gjort hjäl­te­dåd. Det ger en enormt po­si­tiv kraft och ener­gi, och som pro­gram­le­da­re är det som att sur­fa på en våg, sä­ger han.

I år de­lar Pe­ter Sett­man pro­gram­le­dar­ska­pet med in­flu­e­ra­ren och sam­hälls­de­bat­tö­ren Lin­nea Clae­son.

– Det är jäk­ligt ro­ligt att job­ba med Lin­nea, det känns som att vi re­dan kän­ner varand­ra. Hon har en bra ba­lans tyc­ker jag – hon har en lätt­het men ock­så en klang­bot­ten, sä­ger Pe­ter Sett­man.

REALITY

Hur le­ker li­vet i ”Bon­de sö­ker fru” ef­ter kär­leks­se­mest­rar­na? åker till­ba­ka för svar. I ”Bon­de sö­ker fru – vad hän­de se­dan?” häl­sar hon på hos ti­di­ga­re sä­song­ers bön­der. TV4 20.00 & 21.00

FILM

Fo­to: Lot­te Fern­vall

Pe­ter Sett­ma■ och Li■■ea Clae­so■ le­der Sve■ska hjäl­tar-gala■.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.