Mi­nis­ter: Frisko­lor mås­te kun­na grans­kas

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ut­bild­ning: – Det är upp- och ned­vän­da värl­den om sko­lor­nas re­sul­tat in­te kan grans­kas.

Det sä­ger ut­bild­nings­mi­nis­ter An­na Ek­ström (S) med an­led­ning av be­ske­det att upp­gif­ter om frisko­lor ska hem­lig­hål­las, så att sko­lor­nas eko­no­mis­ka in­tres­sen skyd­das. Frisko­lor­nas riks­för­bund kal­lar be­slu­tet märk­ligt och Skol­ver­ket ser en risk för sto­ra kon­se­kven­ser.

Frå­gan om in­syn i fri­ståen­de sko­lors verk­sam­het har ta­git ny fart. Det­ta se­dan Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) ne­kat Sve­ri­ges kom­mu­ner och re­gi­o­ner (SKR) att få del av viss sta­tistik om fri­ståen­de sko­lor. SKR över­kla­ga­de SCB:s nya po­li­cy, men kam­mar­rät­ten i Gö­te­borg har gått på SCB:s lin­je.

Bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.