Bo­ris är den minst då­li­ga

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Sett till mark­nads­re­ak­tio­ner­na så var den brit­tis­ka va­lut­gång­en re­na suc­cén. To­ri­es jord­skreds­se­ger stärk­te pun­det till ni­vå­er som in­te skå­dats på länge och skic­ka­de upp börser­na till nya re­kord­ni­vå­er.

Och man häp­nar, för hur myc­ket är egent­li­gen Bo­ris John­son och hans To­ri­es att gläd­jas över i dag? En yvig, in­te all­tid san­nings­en­lig, par­ti­le­da­re med ett djupt splitt­rat par­ti i ryg­gen som ska le­da brit­ter­na ge­nom en myc­ket svår tid.

Men det är in­te fram­förallt Bo­ris fram­gång­ar som vi och mark­na­den bör gläd­jas över, och de­fi­ni­tivt in­te det Brex­it som nu vän­tar, utan det al­ter­na­tiv som vi slip­per. Med Je­re­my Cor­byn har La­bour ra­di­ka­li­se­rats och bac­kat ban­det till det so­ci­a­lis­tiskt im­preg­ne­ra­de 70-ta­let. Långt­gå­en­de åter­na­tio­na­li­se­ring­ar, lön­ta­gar­fon­der, va­lu­ta­re­strik­tio­ner och kraf­ti­ga skat­te­höj­ning­ar ho­ta­de om

Cor­byn fått fol­kets stöd. Ett Stor­bri­tan­ni­en ut­an­för EU, med Cor­byns po­li­tik, ha­de in­te va­rit vac­kert. Det såg brit­ter­na och gav det mind­re då­li­ga al­ter­na­ti­vet To­ri­es re­kord­stöd.

Det är ing­en ro­lig sits brit­ter­na för­satt sig i. Brex­it kom­mer att kos­ta, bå­de eko­no­miskt och mel­lan­mänsk­ligt. Men Bo­ris är det bäs­ta av det säms­ta, all­tid nåt. Si­vert Arons­son Gö­te­borg

Ar­kiv­bild: Lindsey Par­na­by

det är in­te fram­förallt bo­ris fram­gång­ar som vi och mark­na­den bör gläd­jas över, och de­fi­ni­tivt in­te det brex­it som nu vän­tar, utan det al­ter­na­tiv som vi slip­per, skri­ver si­vert arons­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.