Bar­nets bäs­ta – nå­gon?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Lä­ser i GP om en stac­kars flic­ka som bli­vit om­hän­der­ta­gen av sam­häl­let. De an­sva­ri­ga ver­kar in­te ha nå­gon som helst aning om vad bar­nets bäs­ta in­ne­bär. I stäl­let har de ut­satt den stac­kars flic­kan för fruk­tans­vär­da över­grepp: Bar­net blir bäl­tat. Bar­net blir ut­satt för sex­u­el­la över­grepp av per­so­nal.

Bar­net blir gång på gång flyt­tat till oli­ka stäl­len.

Bar­net för­väg­ras att gå i sko­lan, vil­ket är en rät­tig­het plus att vi har skol­plikt i Sve­ri­ge.

Bar­nets bäs­ta ly­ser med sin från­va­ro. Hur är det möj­ligt att nå­gon kan bli ut­satt för ovanstå­en­de grym­he­ter i Sve­ri­ge i dag?

Var är al­la an­sva­ri­ga po­li­ti­ker? Var­för för­bju­der de in­te bält­ning? Att spän­na fast nå­gon är ett fruk­tans­värt över­grepp.

Per­so­nal som ska ar­be­ta med barn och ung­do­mar mås­te gå ige­nom lämp­lig­hets­test. Det krävs em­pa­ti, rättspa­tos, och livs­er­fa­ren­het för att ar­be­ta med barn och ung­do­mar som be­hö­ver hjälp och stöd.

Vad är det för med me­ning med att stif­ta la­gar som ska va­ra till gagn för bar­nen, vad är det för me­ning med att ra­ti­fi­ce­ra FN:s barn­kon­ven­tion om ing­en be­hö­ver föl­ja den? Tjäns­te­man­na­an­svar mås­te in­fö­ras igen. Vux­na som gör så här mot ett barn mås­te få flerå­ri­ga fäng­el­se­straff. Omänsk­li­ga ti­der

Il­lust­ra­tion: Cis­si Wa­lin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.