Mil­jö­för­ne­kar­na bör få strafftul­lar

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Madrid­mö­tet be­kräf­ta­de far­hå­gor­na: Värl­dens le­da­re har in­te en chans att enas kring 1,5 gra­ders må­let. Knap­past hel­ler 2,0 gra­der el­ler ens 3,0. Det är helt omöj­ligt med broms­klos­sar som USA, Bra­si­li­en och Sau­dia­ra­bi­en, för att näm­na någ­ra av de värs­ta. Här be­hövs en helt an­nan stra­te­gi.

Läm­na broms­klos­sar­na där­hän och låt al­la de län­der som vill lö­sa pro­ble­met gå vi­da­re med de kraft­ful­la åtgärder som krävs för att upp­fyl­la 1,5 gra­ders må­let. När USA vid näs­ta val får en de­mo­krat som pre­si­dent, an­slu­ter sig även de. Där­med finns en re­a­lis­tisk möj­lig­het att des­sa län­der till­sam­mans in­för sky­höga strafftul­lar (mil­jöskatt) mot öv­ri­ga som väg­rar an­slu­ta sig. Till­sam­mans med star­ka in­hems­ka folko­pi­ni­o­ner tving­as de in i le­det.

Jag kan in­te se nå­gon an­nan ut­väg. Men allt häng­er på vem som blir pre­si­dent i USA näs­ta år. Ro­bert Fryk­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.