Ax­et och Mel­lan­ste­get räd­das kvar ett år till

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected]

Ax­et och Mel­lan­ste­get räd­das kvar. Op­po­si­tio­nen kör­de över al­li­an­sen och fick ige­nom för­sla­get om att an­vän­da 3,8 mil­jo­ner kro­nor av stads­de­lens oför­de­la­de me­del för att dri­va verk­sam­he­ter­na vi­da­re i ett år till.

GP ha ti­di­ga­re be­rät­tat om Ax­et och Mel­lan­ste­get, dag­lig sys­sel­sätt­ning som drivs av Askim-Frölun­da-Högs­bo och vänder sig till per­so­ner som står långt från den or­di­na­rie ar­bets­mark­na­den. Re­dan in­för 2019 ho­ta­des verk­sam­he­ter­na av ned­lägg­ning. Då räd­da­des de kvar i ett år, så in­för årets bud­get­be­slut var de åte­ri­gen ho­ta­de.

Christi­an Lars­son (V), and­re vice ord­fö­ran­de i SDN Askim-Frölun­da-Högs­bo, tyc­ker att det är kort­sik­tigt tänkt ef­tersom stads­de­lar­na läggs ned vid näs­ta års­skif­te. Bätt­re då att skju­ta på be­slu­tet och lå­ta en ny cen­tral nämnd med he­la sta­den som an­svars­om­rå­de gö­ra be­döm­ning­en vil­ka verk­sam­he­ter som fun­ge­rar och bör va­ra kvar.

Mot den bak­grun­den är han nöjd med att det ge­men­sam­ma för­sla­get från V, MP, S och D om att dri­va verk­sam­he­ter­na vi­da­re gick igen. Sam­ti­digt be­kla­gar han den oron oviss­he­ten ska­pat.

– Den här grup­pen är nog minst be­tjänt av att ha det så, sä­ger Christi­an Lars­son.

Att oviss­he­ten in­för fram­ti­den ska­pat oro hos del­ta­gar­na, där många är skö­ra och har en lång histo­ria av psy­kisk ohäl­sa, är en sak. Att verk­sam­he­ter­na hängt i luf­ten har dess­utom gjort att so­ci­al­tjäns­ten slu­tat be­vil­ja bi­stånd för pla­ce­ring­ar på Ax­et och Mel­lan­ste­get.

– Vi kan se att man lig­ger på en un­derka­pa­ci­tet i dag. Fär­re har pla­ce­rats där ef­tersom man in­te ve­tat om verk­sam­he­ter­na ska va­ra kvar. Ax­et och Mel­lan­ste­get har ka­pa­ci­tet att ta emot 40 del­ta­ga­re – nu har man un­ge­fär 20 per­so­ner in­skriv­na. Jag hop­pas att man kor­ri­ge­rar det nu, sä­ger Christi­an Lars­son.

Al­li­an­sen och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de emot för­sla­get och vil­le läg­ga ned verk­sam­he­ter­na. Nämn­dens ord­fö­ran­de Mo­ni­ka Bei­ring (M) tyc­ker att be­slu­tet är olyck­ligt av fle­ra skäl: ef­tersom det, pre­cis som för­ra året, ba­ra räd­dar verk­sam­he­ten un­der ett år kvar­står oviss­he­ten och oron.

– Det är olyck­ligt att de tving­as le­va i oviss­het. Det gag­nar in­te den här grup­pen. Vi vill fort­sät­ta ge dem stöd, men på ett an­nat sätt.

Hon tyc­ker ock­så att det är olyck­ligt att man tar peng­ar från re­ser­ver­na för att fi­nan­si­e­ra verk­sam­he­ter­na.

– Vi le­ver un­der stor press och går in i ett tufft år. Det räc­ker att vi får en med­bor­ga­re med be­hov av sto­ra in­sat­ser så kos­tar det mil­jo­ner. De oför­de­la­de med­len be­hövs. Att ta av dem på det här sät­tet är in­te an­svars­fullt.

”Al­li­an­sen och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de emot för­sla­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.