Möln­dal hö­jer sin kom­mu­nal­skatt

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Mag­da­le­na Ro­sen mag­da­le­na.ro­sen @gp.se

Möln­dal som länge an­setts va­ra en låg­skat­te­kom­mun tap­par pla­ce­ring­ar ef­ter sin höj­ning av kom­mu­nal­skat­ten med 0,25 pro­cen­ten­he­ter. Lägst skatt i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen har fort­fa­ran­de Par­til­le.

I Gö­te­borgs­re­gi­o­nen är det ba­ra Möln­dal som för­änd­rar kom­mu­nal­skat­ten näs­ta år. Från 20,26 kro­nor per in­tjä­nad hund­ra­lapp till 20,51 kro­nor. Höj­ning­en in­ne­bär att kom­mu­nen tap­par sex pla­ce­ring­ar och blir den 48 kom­mu­nen med lägst skat­te­sats i ri­ket, vi­sar en ny sam­man­ställ­ning från Sta­tis­tis­ka central­by­rån, SCB.

Lis­tan top­pas av Ös­terå­ker (17,10 pro­cent) och längst ner i bot­ten med högst kom­mu­nal­skatt be­fin­ner sig Do­ro­tea med 23,80 pro­cent. Gö­te­borg ham­nar på plats 71 med 21,12 pro­cent.

Par­til­le som är den kom­mun i Gö­te­borgs­om­rå­det med lägst kom­mu­nal­skatt ham­nar på plats 29.

– Det är ett långt ar­be­te där man ar­be­tat för att hål­la ne­re skat­ten, va­ra ef­fek­ti­va och job­ba med de me­del vi har. Klart att vi har ett bra lä­ge och är en li­ten kom­mun till ytan vil­ket sä­kert är en bi­dra­gan­de or­sak till att vi kan hål­la ne­re skat­ten, sä­ger Ma­rith Hes­se (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Par­til­le.

Eko­no­min har mat­tats av och Möln­dal har känt sig tvung­na att hö­ja, kom­mer ni kun­na be­hål­la den lå­ga skat­ten?

– Un­der 2020 ser lä­get fort­fa­ran­de ljust ut men sen får vi se. Det är in­te så att jag som po­li­ti­ker kan sä­ga att då kom­mer vi be­hö­va hö­ja. Det är ett in­stru­ment vi tar till i sista hand.

En för­kla­ring till att vis­sa kom­mu­ner kan hål­la en läg­re skatt än and­ra är den så kal­la­de skat­te­kraf­ten. Det vill sä­ga hur myc­ket skatt kom­mu­nen får in to­talt de­lat på an­ta­let in­vå­na­re i kom­mu­nen. Den är re­la­tivt hög i Par­til­le, men in­te högst i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen. Här är det istäl­let Kungs­bac­ka som top­par med drygt 256 000 kro­nor per in­vå­na­re och år. Det är 12:e mest i lan­det.

Den to­ta­la kom­mu­na­la skat­te­sat­sen höjs i ge­nom­snitt med 0,09 pro­cen­ten­he­ter näs­ta år och upp­går till 32,28 pro­cent jäm­fört med 32,19 i år.

– För in­vå­nar­na i 61 kom­mu­ner höjs den to­ta­la skat­te­sat­sen 2020. I sju kom­mu­ner blir det en höj­ning som är stör­re än 1 kro­na, sä­ger Ma­rie Glan­ze­li­us, sta­tisti­ker på SCB, i ett press­med­de­lan­de.

Den kom­mu­na­la skat­te­sat­sen höjs i ge­nom­snitt i lan­det med två öre me­dan skat­te­sat­sen till re­gi­o­ner höjs i snitt med sju öre.

Ödes­hög i Ös­ter­göt­land är den kom­mun i lan­det där skat­te­sat­sen höjs all­ra mest, näm­li­gen 1:85 kro­nor jäm­fört med fö­re­gå­en­de år.

I Ham­marö, Yd­re, Dan­de­ryd, Åtvi­da­berg, Möns­terås och Mör­by­långa kom­mun höjs skat­te­sat­sen med minst 1,29 kro­nor.

På re­gi­o­nal ni­vå är det Ös­ter­göt­land som top­par när det gäl­ler re­gi­ons­kat­te­sat­sen. Höj­ning­en upp­går till 85 öre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.