Re­vi­so­rer: Sta­den dri­ver pro­jekt utan koll på kost­na­den

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­[email protected] Mag­nus Va­sell mag­nus.va­[email protected]

Många sto­ra pro­jekt, fle­ra in­stan­ser i kom­mu­nen in­blan­da­de – men ing­en kon­troll på vad slut­no­tan kom­mer att ham­na på. Stads­re­vi­sio­nen har grans­kat Gö­te­borgs ex­plo­a­te­rings­e­ko­no­mi och fun­nit sto­ra bris­ter.

Det byggs på ett sätt som vi in­te sett på många år. Gö­te­borg be­fin­ner sig mitt i den störs­ta stads­ut­veck­ling­en i mo­dern tid.

Myc­ket sker på kom­mu­nens mark. Och i många pro­jekt är kom­mu­nen en ak­tiv part.

Än­då finns sto­ra bris­ter i ru­ti­ner­na, nå­got som kan få för­ödan­de kon­se­kven­ser för sta­dens eko­no­mi, kon­sta­te­rar stads­re­vi­sio­nens ord­fö­ran­de Bengt Bi­vall (V).

– Osä­ker­he­ten i de eko­no­mis­ka be­räk­ning­ar­na kan slå för­ödan­de om man in­te får ord­ning på det. Det får in­te bli så att man ge­nom­för någon­ting man in­te alls vet vad det ska slu­ta i. Det har vi in­te råd till i kom­mu­nen, sä­ger han.

Med tan­ke på att fle­ra hund­ra pro­jekt är i gång sam­ti­digt och att ing­en rik­tigt tycks ve­ta det eko­no­mis­ka ut­fal­let för de oli­ka pro­jek­ten är det för­e­nat med sto­ra ris­ker.

– Eko­no­min blir säm­re, i Gö­te­borg pre­cis som i al­la kom­mu­ner, och då är det vik­tigt att man är nog­grann med för­be­re­del­ser­na för de här pro­jek­ten. An­nars kan det ska­da kom­mu­nens eko­no­mi.

I gransk­ning­en har stads­re­vi­sio­nen stu­de­rat fy­ra oli­ka pro­jekt – Krydd­hyl­lan i Gårdsten, Gam­lesta­dens torg etapp 1 i Gam­lesta­den, Skepps­bron och Järn­vå­gen i Mast­hug­get – och man har med­ve­tet valt pro­jekt som star­ta­de vid oli­ka tid­punk­ter, för att se om sa­ker och ting för­änd­rats över tid.

– Det har vi­sat sig att det sett li­ka­dant ut un­der fle­ra år. Nu ser vi tec­ken på att det bli­vit li­te bätt­re, men det är fort­fa­ran­de otill­räck­ligt, sä­ger Bengt Bi­vall.

Ett av de pro­jekt som grans­kats av re­vi­sio­nen, byg­get på Skepps­bron, har GP rap­por­te­rat om vid ett fler­tal till­fäl­len. Där släpp­te kom­mun­full­mäk­ti­ge ige­nom en un­der­fi­nan­si­e­rad de­talj­plan och se­dan har bak­sla­gen kom­mit ett ef­ter ett.

Det har rört sig om ett ga­rage som bli­vit dy­ra­re än vän­tat. Kost­na­der för par­ker och kaj­för­stärk­ning­ar som skju­tit i höj­den. Kort sagt: ett skolex­em­pel på det stads­re­vi­sio­nen var­nar för – allt­så en si­tu­a­tion där man gått in i ett pro­jekt utan att ve­ta vad slut­no­tan kom­mer att ham­na på.

– Det kan ju va­ra så att det dy­ker upp sa­ker som in­te gått att för­ut­se, men då är det vik­tigt att man slår larm till kom­mun­sty­rel­sen el­ler till och med kom­mun­full­mäk­ti­ge, sä­ger Bengt Bi­vall.

I rap­por­ten skri­ver re­vi­sio­nen att ”ex­plo­a­te­rings­verk­sam­he­ten in­te styrts ak­tivt mot full­mäk­ti­ges in­rikt­ning­ar för god eko­no­misk hus­håll­ning” och att ”or­ga­ni­sa­tio­nen och an­svars­för­del­ning­en för ex­plo­a­te­rings­verk­sam­he­ten i Gö­te­borgs stad in­te ger för­ut­sätt­ning­ar för en än­da­måls­en­lig styr­ning av en re­dan kom­plex verk­sam­het”.

– Det mås­te fin­nas tyd­li­ga an­vis­ning­ar om hur man sam­ar­be­tar. Och den som kan ta det an­sva­ret bör va­ra kom­mun­sty­rel­sen. Det be­hö­ver gö­ras någon­ting, sä­ger Bengt Bi­vall.

Vad?

– Som re­vi­sor kom­mer jag in­te med någ­ra för­slag om hur man ska gö­ra, men kom­mun­sty­rel­sen be­hö­ver ta till sig det här för att hit­ta vil­ka vägar de ska gå för att det här ska gå ihop. Det kans­ke till och med be­hö­ver gå till kom­mun­full­mäk­ti­ge för att ta fram nya rikt­lin­jer.

GP var i går i kon­takt med Ham­pus Mag­nus­son (M) som är ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den och förs­te vice ord­fö­ran­de i fas­tig­hets­nämn­den, samt le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen och i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Mag­nus­son skri­ver i ett sms att rap­por­ten ”är rätt ma­tig” och att han in­te har hun­nit lä­sa den. Han upp­ger att han vill sät­ta sig in i den or­dent­ligt in­nan han ger någ­ra kom­men­ta­rer.

Stads­re­vi­sio­nens rap­port ska be­hand­las av kom­mun­full­mäk­ti­ge i ja­nu­a­ri.

Eko­no­min blir säm­re, i Gö­te­borg pre­cis som i al­la kom­mu­ner, och då är det vik­tigt att man är nog­grann bengt bi­vall (V) ord­fö­ran­de i stads­re­vi­sio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.