Terror­grip­na tros ha övat in­för ju­lat­ten­tat

Göteborgs-Posten - - Världen -

Brott: Två av de 22 per­so­ner som greps i Dan­mark för­ra vec­kan för miss­tänk­ta ter­rorpla­ner miss­tänks även för att lig­ga bakom en våld­sam buss­brand på Ama­ger i Kö­pen­hamn i vå­ras.

Po­li­sen miss­tän­ker att bran­den var en öv­ning in­för kom­man­de at­ten­tat på dans­ka jul­mark­na­der, skri­ver Kvälls­pos­ten med hän­vis­ning till Ek­strab­la­det. Hem­ma hos de grip­na, bå­da 21 år gam­la, hit­ta­des bränn­ba­ra väts­kor som en­ligt åkla­ga­ren skul­le an­vän­das för att fram­stäl­la bom­ber. Män­nen ska även haft kom­po­nen­ter för att till­ver­ka spräng­äm­net TATP, som an­vänts vid fle­ra terror­dåd. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.