15 sti­pen­di­a­ter fick de­la på näs­tan en halv mil­jon

Göteborgs-Posten - - Namn -

Säll­ska­pet Gnis­tan har de­lat ut årets Ad­ler­berts­ka konst­sti­pen­di­er till 15 sti­pen­di­a­ter, som fick ta emot 62 000 kro­nor var. Säll­ska­pet Gnis­tan har haft Ad­ler­berts­ka forsk­nings­stif­tel­sens upp­drag att de­la ut konst­sti­pen­di­er­na se­dan 1961. Årets sti­pen­di­a­ter är: Hen­rik Berg­gren, mu­si­ker, sång­a­re och låt­skri­va­re, som 1989 var med och bil­da­de in­die­pop­grup­pen Bro­der Da­ni­el. Han gjor­de 2017 en be­jublad come­back med al­bu­met ”Wolf’s He­art”.

To­mas von Bröms­sen är skå­de­spe­la­re och har se­dan 1970-ta­let synts i en mängd te­a­ter­pro­duk­tio­ner. Han är även känd för en rad rol­ler på bå­de tv och film.

He­le­na Ek är en lo­kalt, na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt verk­sam sång­ers­ka med en re­per­to­ar från me­del­tid till nu­tid.

Eli­se Ing­vars­son är po­et. Re­dan de­bu­ten ”Be­ror skrym­man­de på” (2005) fick ett po­si­tivt mot­ta­gan­de. Där­ef­ter har hon gett ut yt­ter­li­ga­re två dikt­sam­ling­ar.

Karin Jo­hans­son är en smyc­ke­konst­när som ut­fors­kar na­tu­rens form­va­ri­a­tio­ner i si­na smyc­ken.

Ca­ro­li­ne Lund­blad med ar­tist­nam­net Frau­ke, är ko­re­o­graf, dan­sa­re, per­for­man­ce­konst­när och pi­on­jär in­om den ja­pans­ka dans­kons­ten bu­toh.

Ma­ria Mag­nus­son är en film­ska­pa­re som un­der­sö­ker för­hål­lan­det mel­lan ljud och rör­lig bild samt kom­bi­ne­rar ana­lo­ga och di­gi­ta­la fil­mis­ka me­to­der.

Gö­ran Mar­cus­son är tvär­flöj­tist i Gö­te­borg Wind Or­chest­ra se­dan 1981 och de­bu­te­ra­de 1992 som so­list med Gö­te­borgs Sym­fo­nior­kes­ter.

Sara Möl­ler är en ke­ra­mi­ker som bå­de ut­nytt­jar och ut­ma­nar ma­te­ri­a­let. En ke­ra­mi­ker som över­ras­kar med sin tak­ti­la och ly­hör­da käns­lig­het för rums­li­ga re­la­tio­ner.

Ida-Lo­vi­sa Ru­dolfs­son är tex­til­konst­när. Hen­nes bil­der ska­pas i en kom­bi­na­tion av bro­de­ri, ap­pli­ka­tion och in­färg­ning.

Rag­nar Sch­mid är bild­konst­när, främst må­la­re och gra­fi­ker, men har i oli­ka sam­man­hang även ar­be­tat i ma­te­ri­al som be­tong och mar­mor.

Mar­tin So­ly­mar är må­la­re vars må­le­ri är in­spi­re­rat av re­sor i Kari­bi­en, el­ler sna­ra­re ar­be­ten kring fö­re­ställ­ning­en av tro­pi­ken, mel­lan vi­sion, idé och eg­na iakt­ta­gel­ser.

Eme­lie Ström­berg har se­dan 2011 va­rit en av de le­dan­de skå­de­spe­lar­na i Bac­ka Te­a­ters en­semb­le. Hon har även synts i tv-se­ri­er och fil­mer.

Pär Thörn är po­et och har un­der 2000-ta­let gett ut en strid ström av böc­ker, de fles­ta in­om gen­ren ly­rik.

Jo­han Wan­loo är en se­ri­e­ska­pa­re som se­dan mit­ten av 1990-ta­let synts i tid­ning­ar och al­bum med ett an­tal oli­ka hu­mor­se­ri­er och per­son­ligt teck­na­de även­tyrs­se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.