Sik­ström ny do­cent i pro­duk­tions­tek­nik

Göteborgs-Posten - - Namn -

Fred­rik Sik­ström har ut­nämnts till do­cent i pro­duk­tions­tek­nik med in­rikt­ning pro­cesstyr­ning vid Hög­sko­lan Väst. Hög­sko­lan stär­ker där­med kom­pe­ten­sen yt­ter­li­ga­re in­om au­to­ma­ti­se­ra­de till­verk­nings­sy­stem. I sam­band med ut­näm­ning­en höll Sik­ström en fö­re­läs­ning med ti­teln ”Håll­bar­het i till­verk­ning: Hur ut­veck­ling­en in­om au­to­ma­ti­se­ring kan bi­dra”. Hans forsk­ning hand­lar om att ut­veck­la me­to­der som po­ten­ti­ellt kan re­sul­te­ra i att au­to­ma­ti­se­ra­de till­verk­nings­sy­stem fat­tar rätt be­slut, är enkla att an­vän­da och enkla att an­pas­sa för nya till­verk­nings­si­tu­a­tio­ner. Just nu tit­tar han på hur man kan gö­ra det möj­ligt för in­du­strin att ka­pa till­verk­nings­kost­na­der sam­ti­digt som de mö­ter höga kva­li­tets­krav och ökar pro­duk­ti­vi­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.