Hem­vän­dan­de Berg­man vän­tar fort­fa­ran­de på lyf­tet

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind fred­[email protected]

Ju­li­us Berg­man, 24, vän­de hem till Frölun­da ef­ter fem år i AHL för att få fart på kar­riä­ren. Då har bac­ken stund­tals va­rit ut­an­för la­get och fått sit­ta på läk­ta­ren.

– Man vill all­tid ha mer, men man får ta lär­dom av det, sä­ger han om pet­ning­ar­na.

Ef­ter fem sä­song­er i AHL be­stäm­de sig Ju­li­us Berg­man för att det fick va­ra nog och val­de att flyt­ta hem till Frölun­da igen.

Ef­ter fem sä­song­er i nor­da­me­ri­kansk hoc­key fanns det en hel del sa­ker att stäl­la om för 24-åring­en.

– Det är ju stör­re rin­kar här så li­te har man allt fått änd­ra på sitt spel. Jag kän­ner än­då att jag har kvar de styr­kor­na som jag har haft se­dan in­nan, sä­ger han.

Hur har förs­ta ti­den va­rit se­dan åter­koms­ten?

– Den har va­rit bra, det får man sä­ga. Det har va­rit lä­ro­rikt med allt från is­pass till fys­pass och jag har lärt mig sa­ker var­je dag.

Vil­ka har va­rit de störs­ta skill­na­der­na?

– Oj, det har nog va­rit att pra­ta svens­ka igen höll jag på att sä­ga ... det har va­rit myc­ket nytt! I AHL är det väl­digt många och långa re­sor och fler mat­cher, sä­ger han.

Och fort­sät­ter:

– För mig var det myc­ket nytt med trä­ning­en här un­der de förs­ta må­na­der­na men det har jag kom­mit in i mer och mer.

Den här hös­ten och vin­tern har i sto­ra drag va­rit po­si­tiv för Frölun­da. Avan­ce­mang till se­mi­fi­nal i Cham­pi­ons Hoc­key Le­a­gue och fy­ra po­äng ifrån se­ri­e­led­ning­en i SHL. Men en för­lust svi­der trots det li­ka hårt.

– Det är klart man på­ver­kas när man för­lo­rar! Man vill ju vin­na var­je match men det är skönt att det är nya mat­cher he­la ti­den. Det är ba­ra att stänga den gam­la mat­chen och gå vi­da­re, sä­ger Berg­man.

Har du bli­vit bätt­re på att han­te­ra för­lus­ter nu?

– Ha­ha! Det är un­ge­fär sam­ma som när man var yng­re. Det är in­te kul att för­lo­ra och det kom­mer ald­rig bli ro­ligt att för­lo­ra. Det gäl­ler ba­ra att lä­ra sig av för­lus­ter och ta nya steg he­la ti­den.

För Ju­li­us Berg­man har det bli­vit 20 mat­cher och fem (0+5) po­äng den här sä­song­en. Stund­tals har han fal­lit of­fer för kon­kur­ren­sen i la­get och va­rit den back som fått stå ut­an­för la­get.

– Man vill all­tid ha mer, det vill man he­la ti­den. Sam­ti­digt går la­get bra och vin­ner mat­cher och vi är kvar i CHL så det finns in­te myc­ket att kla­ga på där, sä­ger han.

Hur han­te­rar du att pe­tats?

– Man får ta lär­dom av det ock­så. Man får lä­ra sig och gnug­ga vi­da­re och ba­ra gö­ra det man är bra på li­te ex­tra bra. Sen när man in­te är med får man ju kö­ra ex­tra­fys istäl­let. Det är in­te så att man står helt ut­an­för utan man får job­ba på än­då. Det är helt en­kelt så att vi har ett bra lag.

Bild: Carl San­din

ef­ter fem år i aHL åter­vän­de Ju­li­us berg­man till Frölun­da In­di­ans för att hit­ta till­ba­ka till top­pen. men lyf­tet har lå­tit vän­ta på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.