Lind­ström läm­nar för spel i nors­ka tred­je­di­vi­sio­nen

Göteborgs-Posten - - Sport - Em­ma Tonn­vik em­ma.tonn­[email protected]

Ja­kob Lind­ströms fram­tid i Öis har va­rit oklar. Nu står det klart att mitt­fäl­ta­ren läm­nar klub­ben och spe­lar vi­da­re i nors­ka tred­je­di­vi­sio­nen.

– All­tid job­bigt att läm­na, men jag är över­ty­gad om att Öis kom­mer gö­ra det bra näs­ta år, sä­ger Ja­kob Lind­ström.

Ja­kob Lind­ström har sut­tit på ut­gå­en­de kon­trakt med Ör­gryte och det har för­hand­lats om en för­läng­ning.

Men nå­gon fort­sätt­ning i röd­blått blir in­te av.

Nu står det näm­li­gen klart att mitt­fäl­ta­ren läm­nar klub­ben och an­slu­ter till Fred­rikstad i den nors­ka tred­je­di­vi­sio­nen.

– Jät­tetrå­kigt att tap­pa Ja­kob såklart. Vi har gjort allt i vår makt för att be­hål­la ho­nom då vi ser ho­nom som en vik­tig spe­la­re ut­i­från hans egen­ska­per och histo­ria i Öis men nu val­de han att tes­ta ett nytt äventyr och det får vi gi­vet­vis re­spek­te­ra även om vi gär­na sett ho­nom stan­na. Det är en spe­la­re vi ti­digt för­sök­te kny­ta till oss men nu får vi helt en­kelt öns­ka ho­nom lyc­ka till, sä­ger sport­chef Igor Krulj till klub­bens hem­si­da.

När GP når Ja­kob Lind­ström är han på väg hem från Nor­ge.

– Jag har va­rit up­pe här två gång­er och fått en väl­digt bra bild av all­ting. Det är en klubb som vill upp­åt, som har myc­ket sup­port­rar och bra eko­no­mi. Dess­utom kän­de jag att vil­le tes­ta nå­got nytt. Hel­he­ten kän­des rätt. Det ska bli kul att spe­la nå­gon an­nan­stans, i en an­nan li­ga och ett an­nat land, sä­ger Lind­ström.

Fred­rikstad är en klas­sisk klubb i norsk fot­boll och sat­sar upp­åt. På sport­chefs­po­si­tio­nen sit­ter för­re Djur­gårds­trä­na­ren och ti­di­ga­re nors­ke för­bunds­kap­te­nen Per-Mat­hi­as Hög­mo.

– Jag har pra­tat myc­ket med ho­nom och med trä­na­ren och många and­ra kun­ni­ga per­so­ner. Jag har fått en väl­digt bra känsla och nu i slu­tet kän­des det väl­digt bra med allt.

Att kli­va ner och li­ra i tred­je­di­vi­sio­nen, hur blir det?

– Jag hop­pas få va­ra med och ta kli­vet upp med dem och gö­ra det i år. Det är klart att jag har vägt in det där med vil­ken di­vi­sion det är, men när all­ting känns så bra, bå­de runt om och med fot­bolls­bi­ten, då tyc­ker jag mest att det ba­ra ska bli rik­tigt ro­ligt.

Lind­ström kom till Ör­gryte som 14-åring och var med och tog klub­ben upp till su­pe­ret­tan från di­vi­sion 1. Ef­ter en kort se­jour i BK Häc­ken åter­vän­de han för en ny vän­da i Röd­blått in­för sä­song­en 2018.

Nu är det dags att vin­ka hej då till Säll­ska­pet igen.

En se­pa­ra­tion som känns mitt­fäl­ta­ren tyc­ker känns job­big även om han har myc­ket att se fram emot.

– Det är all­tid job­bigt att läm­na, man har många män­ni­skor där som man kän­ner för och som he­jar på Öis och job­bar i och brin­ner för för­e­ning­en. Men jag är över­ty­gad om att Öis kom­mer gö­ra det bra näs­ta år ock­så, och va­ra med där up­pe. Det hop­pas jag verk­li­gen. Jag kom­mer de­fi­ni­tivt fort­sät­ta föl­ja dem, sä­ger Lind­ström som utö­ver Säll­ska­pet ock­så ha­de ett kon­kret kon­trakts­för­slag från en all­svensk klubb.

– Det har stått mel­lan tre klub­bar, det var svårt att väl­ja, men jag kän­ner mig nöjd med mitt val.

Bild: Mi­chael Erich­sen

Ja­kob Lind­ström väl­jer spel i nors­ka di­vi­sion 3 och ett Fred­rikstad som sat­sar stort på att klätt­ra i se­ri­e­s­ty­s­te­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.