Fort­satt brist på po­li­ser – nu mås­te vi gö­ra yr­ket at­trak­tivt

Med tan­ke på po­lis­bris­ten är det djupt pro­ble­ma­tiskt att po­lis­lö­ner­na in­te är kon­kur­rens­kraf­ti­ga. Po­li­s­yr­ket be­hö­ver mer än nå­gon­sin ti­di­ga­re upp­fat­tas som at­trak­tivt och po­li­ti­ker­na be­hö­ver där­för fort­sät­ta att sat­sa på po­lis­lö­ner.

Göteborgs-Posten - - Debatt - Le­na Nitz ord­fö­ran­de, Po­lis­för­bun­det

Vi be­hö­ver allt fler po­li­ser i Sve­ri­ge. Sam­ti­digt ga­par ut­bild­nings­plat­ser­na tom­ma och många väl­jer att läm­na kå­ren. För att så­väl be­hål­la som loc­ka nya po­li­ser mås­te vi nu se till att gö­ra yr­ket bå­de ut­ma­nan­de och at­trak­tivt. Då krävs lyft på fle­ra fron­ter, skri­ver Le­na Nitz, ord­fö­ran­de Po­lis­för­bun­det.

Trots fle­ra tu­sen sö­kan­de kom­mer många plat­ser på po­lis­ut­bild­ning­en att stå tom­ma för ni­on­de ter­mi­nen i rad. Det vi­sar nya siff­ror över an­ta­let an­tag­na till vår­ter­mi­nen 2020. Att plat­ser­na in­te fylls är djupt oro­an­de, in­te minst med tan­ke på den po­lis­brist vi har och de högt ställ­da kra­ven på tu­sen­tals fler po­li­ser. Po­li­ti­ker­na mås­te där­för bli tyd­li­ga­re med att po­li­s­yr­ket kom­mer att bli ett fram­tids­yr­ke – med hög­re lö­ner, bätt­re an­ställ­nings­vill­kor och en re­for­me­rad po­lis­ut­bild­ning. An­nars kom­mer yr­kets at­trak­ti­vi­tet in­te att öka.

Att va­ra po­lis är svårt och kom­plext. Att ta sig ige­nom nåls­ö­gat och få en plats på po­lis­ut­bild­ning­en krä­ver där­för så­väl rätt fy­sis­ka som men­ta­la för­ut­sätt­ning­ar, vil­ket gör att tu­sen­tals sö­kan­de fal­ler bort i re­kry­te­rings­pro­ces­sen var­je ter­min. Men vi är över­ty­ga­de om att be­tyd­ligt fler skul­le kla­ra bå­de re­kry­te­ring­en och yr­ket i sig. Pro­ble­met är att de ald­rig sö­ker sig till po­lis­ut­bild­ning­en.

Går mis­te om fram­ti­da kol­le­gor

När Po­lis­för­bun­det frå­ga­de drygt 2 400 per­so­ner i åld­rar­na 18 till 30 om de­ras syn på yr­kes­val och hög­re ut­bild­ning sva­ra­de drygt åt­ta av tio att de tyc­ker att det är vik­tigt – näs­tan hälf­ten sva­ra­de att det är myc­ket vik­tigt – att en ut­bild­ning le­der till en aka­de­misk ex­a­men. Det gör in­te ut­bild­ning­en till po­lis på al­la ut­bild­nings­or­ter, trots att ut­bild­ning­en ges på hög­sko­lor och uni­ver­si­tet och på­går i 2,5 år. Po­lis­ut­bild­ning­en väljs där­för bort av många, vil­ket in­ne­bär att vi går mis­te om per­so­ner som skul­le kun­na bli vå­ra fram­ti­da kol­le­gor.

I sam­ma un­der­sök­ning, gjord via Novus, sva­ra­de sju av tio att de tror att de kom­mer att pro­va på fle­ra oli­ka yr­ken un­der sitt ar­bets­liv. I det per­spek­ti­vet ris­ke­rar da­gens po­lis­ut­bild­ning att ses som en yr­kes­mäs­sig åter­vänds­gränd. Men det be­hö­ver in­te va­ra så. I en så stor myn­dig­het som Po­lis­myn­dig­he­ten – med den bredd i upp­gif­ter som ryms in­om po­li­sens kärn­upp­drag – bor­de det gå att ut­veck­las utan att by­ta yr­ke. Men det för­ut­sät­ter att ut­veck­lings­vä­gar­na in­om Po­lis­myn­dig­he­ten fun­ge­rar och att det dess­utom finns or­dent­li­ga möj­lig­he­ter att ut­veck­las ge­nom fort­sat­ta stu­di­er. När vi nått dit kom­mer fler att in­se att po­lis­ut­bild­ning­en är värd den tid och det en­ga­ge­mang som krävs.

Yt­ter­li­ga­re en fak­tor som på­ver­kar po­li­s­yr­kets upp­fat­ta­de at­trak­ti­vi­tet är lö­ne­lä­get. Per­so­ner som re­dan är eta­ble­ra­de på ar­bets­mark­na­den skul­le of­ta be­hö­va gå ner i lön om de sad­la­de om till po­lis. För många skul­le en så­dan lö­ne­sänk­ning in­ne­bä­ra pro­blem att få eko­no­min att gå ihop och det yr­ke som kans­ke en gång var en barn­doms­dröm väljs där­för bort. Bland de som re­dan är po­li­ser upp­står ett an­nat pro­blem. Kol­le­gor som i själ och hjär­ta kän­ner sig som po­li­ser får svårt att mo­ti­ve­ra sig att stan­na kvar när de er­bjuds fle­ra tu­sen kro­nor mer i lön om de läm­nar yr­ket.

Lö­nen långt un­der ge­nom­snit­tet

Med tan­ke på po­lis­bris­ten är det djupt pro­ble­ma­tiskt att po­lis­lö­ner­na in­te är kon­kur­rens­kraf­ti­ga. Po­li­s­yr­ket be­hö­ver mer än nå­gon­sin ti­di­ga­re upp­fat­tas som at­trak­tivt och po­li­ti­ker­na be­hö­ver där­för fort­sät­ta att sat­sa på po­lis­lö­ner. De 15 pro­cent i lö­neök­ning­ar som Po­lis­för­bun­det för­hand­lat fram un­der in­ne­va­ran­de av­tal­s­pe­ri­od är ett förs­ta steg, som mås­te föl­jas av många fler. Po­lis­lö­ner­na lig­ger fort­fa­ran­de fle­ra tu­sen kro­nor un­der det stat­li­ga ge­nom­snit­tet, vil­ket in­ne­bär att and­ra stat­li­ga ar­bets­gi­va­re kan fram­stå som mer at­trak­ti­va – vil­ket vi ock­så sett i sta­tisti­ken över po­li­ser som slu­tat.

Ska po­li­s­yr­ket ses som ett fram­tids­yr­ke och ett drömyr­ke krävs ett pa­ket av åtgärder:

Bred­da re­kry­te­rings­ba­sen till po­li­s­yr­ket ge­nom att gö­ra om po­lis­ut­bild­ning­en till en treå­rig hög­sko­le­ut­bild­ning med en yr­kes­ex­a­men mot­sva­ran­de kan­di­dat­ni­vå.

Öka möj­lig­he­ter­na till ut­veck­ling i yr­ket ge­nom att ge po­lis­ut­bild­ning­ar­na re­sur­ser att öka ut­bu­det av kur­ser för fort­sat­ta stu­di­er.

Sat­sa på ut­veck­lings­vä­gar in­om Po­lis­myn­dig­he­ten för att gö­ra po­li­s­yr­ket till ett fram­tids­yr­ke där po­li­ser kan växa och vill stan­na.

Fort­sätt sats­ning­en på lö­ner för att nå kon­kur­rens­kraf­ti­ga ni­vå­er som speg­lar yr­kets kom­plex­i­tet och an­svar – och kopp­la lö­ne­ut­veck­ling­en till ut­veck­ling­en i yr­ket.

Renod­la upp­dra­get

Lö­ne­sats­ning­ar är så­dant som skul­le ge snabb ef­fekt ge­nom att det får fler att vil­ja stan­na i yr­ket och fler som slu­tat att vil­ja åter­vän­da. Yr­kets at­trak­ti­vi­tet kan ock­så öka på kort sikt om po­li­ser i hög­re ut­sträck­ning får job­ba med det de ut­bil­dats för – att fö­re­byg­ga, för­hind­ra och ut­re­da brott. Där­för fort­sät­ter vi att fö­re­språ­ka en ren­od­ling av upp­dra­get och att Po­lis­myn­dig­he­ten an­stäl­ler ad­mi­nist­ra­ti­va as­si­sten­ter som av­las­tar po­li­ser.

Att för­änd­ra po­lis­ut­bild­ning­en kom­mer där­e­mot att ta tid. Vi vill se en för­änd­rad po­lis­ut­bild­ning först hös­ten 2024 el­ler vå­ren 2025 ef­tersom fo­kus fram till dess be­hö­ver lig­ga på att kla­ra av de till­växt­mål re­ge­ring­en satt upp för Po­lis­myn­dig­he­ten. Men ef­ter det upp­står ett yp­per­ligt lä­ge att rik­ta om ar­be­tet för den fort­sat­ta kom­pe­tens­för­sörj­ning­en och kon­cen­tre­ra sig mer på ef­fek­ti­vi­tet och kva­li­tet – i syf­te att yt­ter­li­ga­re för­bätt­ra po­lis­verk­sam­he­ten.

Bland da­gens och fram­ti­dens po­li­ser finns en enorm out­nytt­jad po­ten­ti­al som be­hö­ver kom­ma sam­häl­let till nyt­ta. Men för att den ska gö­ra det krävs att fler ser po­li­s­yr­ket som så ut­ma­nan­de och at­trak­tivt att de in­te ba­ra vill sö­ka sig till yr­ket utan ock­så väl­jer att stan­na för att de trivs och ut­veck­las. När vi nått dit kom­mer för­hopp­nings­vis många som ti­di­ga­re läm­nat kå­ren in­te ba­ra läng­ta till­ba­ka utan ock­så tyc­ka att det är värt att kom­ma till­ba­ka till det yr­ke de brin­ner för.

”Kol­le­gor som i själ och hjär­ta kän­ner sig som po­li­ser får svårt att mo­ti­ve­ra sig att stan­na kvar när de er­bjuds fle­ra tu­sen kro­nor mer i lön om de läm­nar yr­ket

Bild: Jo­han Nils­son/TT

Po­li­ti­ker­na mås­te bli tyd­li­ga­re med att po­li­s­yr­ket kom­mer att bli ett fram­tids­yr­ke – med hög­re lö­ner, bätt­re an­ställ­nings­vill­kor och en re­for­me­rad po­lis­ut­bild­ning. an­nars kom­mer yr­kets at­trak­ti­vi­tet in­te att öka, skri­ver de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.