Fak­ta: Det­ta har hänt, det­ta hän­der

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Skol­ver­ket har i sam­råd med lä­ra­re, fors­ka­re och or­ga­ni­sa­tio­ner ta­git fram för­slag på nya kurs­pla­ner.

För­sla­gen pre­sen­te­ra­des i sep­tem­ber och gick ut på re­miss.

Där­ef­ter har Skol­ver­ket be­ar­be­tat si­na för­slag in­för över­läm­nan­det till re­ge­ring­en i går, ons­dag 18 de­cem­ber.

I det för­slag som gick ut på re­miss för­kla­ra­de Skol­ver­ket att vis­sa sa­ker tas bort ur kurs­pla­ner­na, bland an­nat an­ti­kens histo­ria.

Det­ta väck­te häf­tig kri­tik, och Skol­ver­ket med­de­la­de att an­ti­kens histo­ria skul­le lyf­tas in igen.

I de­bat­ten har även na­tio­nalsång­en, Bi­beln och psal­mer lyfts som ex­em­pel på vik­ti­ga kun­ska­per Skol­ver­ket för­sökt ploc­ka un­dan.

Bland an­nat har KD-le­da­ren Eb­ba Busch Thor kri­ti­se­rat Skol­ver­ket för att hy­sa idéer från DDR-ti­den.

Skol­ver­ket har be­stämt till­ba­ka­vi­sat hen­nes och and­ras kri­tik, och för­kla­rat att allt som in­te ut­tryck­li­gen nämns i kurs­pla­ner­na in­te är lik­ty­digt med att det stru­kits.

Om re­ge­ring­en så be­slu­tar, bör­jar de re­vi­de­ra­de kurs- och äm­nes­pla­ner­na att gäl­la från läså­ret 2020/21.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.