Fak­ta: Be­grepps­gui­de – pen­ning­po­li­tik

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Central­bank

Den in­sti­tu­tion som an­sva­rar för pen­ning­po­li­ti­ken i ett land. I Sve­ri­ge är det Riks­ban­ken, som ock­så är värl­dens älds­ta central­bank.

Styr­rän­ta (re­po­rän­ta)

Den rän­ta som lan­dets central­bank sät­ter, ex­em­pel­vis den svens­ka Re­po­rän­tan. Styr­rän­tan styr de kom­mer­si­el­la ak­tö­rer­nas mark­nads­rän­tor.

In­fla­tion

Has­tig­he­ten med vil­ken pri­ser­na i sam­häl­let ökar. Vid två pro­cents in­fla­tion blir va­ror i ge­nom­snitt två pro­cent dy­ra­re var­je år.

KPI

Kon­su­ment­pris­in­dex är det mest kän­da in­fla­tions­måt­tet och har ti­di­ga­re an­vänts som mål­va­ri­a­bel av Riks­ban­ken i sin in­fla­tions­måls­po­li­tik. KPI av­ser att vi­sa hur kon­su­ment­pri­ser­na i ge­nom­snitt ut­veck­las i eko­no­min.

KPIF

Sam­ma som ovan men med skill­na­den att rän­tan är fast. Det in­ne­bär att KPIF ut­veck­las jäm­na­re än KPI. An­vänds se­dan 2017 som Riks­ban­kens mål­va­ri­a­bel för pen­ning­po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.