Sä­ve­hof föll mot IFK Ystad

Göteborgs-Posten - - Sport - Em­ma Tonn­vik em­ma.tonn­[email protected]

IFK Ystad ha­de in­te be­seg­rat Sä­ve­hof se­dan 2005. I går bröts den tren­den när re­ge­ran­de mäs­ta­ren för­lo­ran­de den förs­ta av veckans två mat­cher la­gen emel­lan.

IFK Ystad 27 Sä­ve­hof 24

Sä­ve­hof låg in­för går­da­gen på sista slut­spel­plats i Hand­bolls­li­gan. I en jämn ta­bell låg IFK Ystad på sam­ma po­äng, men med bätt­re mål­skill­nad och två pla­ce­ring­ar upp.

I vec­kan blir det ett dub­bel­mö­te mel­lan la­gen, den förs­ta mat­chen i går och re­tu­ren i Par­til­le på fredag.

Pre­cis som i de se­nas­te mat­cher­na kom Sä­ve­hof till spel med en ska­dedrab­bad trupp. För­u­tom Gzim Sa­li­hi som va­rit bor­ta länge på grund av hjärn­skak­ning sak­na­des skyt­te­ho­tet Wil­li­am Bo­go­je­vic och Adam Blan­che på grund av sjuk­dom. Det gjor­de att sport­chef Emil Berg­gren för and­ra mat­chen i rad var om­bytt på Sä­ve­hofs bänk, nu mot sin för­ra klubb.

Det var hem­ma­la­get som in­led­de bäst och gick till pa­us­vi­la i fy­ramåls­led­ning (16-12).

– Det är för då­ligt, vi är för många som har två–tre miss­tag var så det blir ju 16 mål och det är för då­ligt, sä­ger Sä­ve­hofs Christof­fer Bränn­ber­ger om la­gets för­svar till C mo­re i pa­us.

I and­ra halv­lek be­höll Ystad länge grep­pet men i slu­tet av mat­chen när­ma­de sig Sä­ve­hof och med knappt tio mi­nu­ter kvar skilj­de ba­ra ett mål mel­lan la­gen. Då sat­te hem­ma­la­get in ett li­tet ryck och mat­chen slu­ta­de till slut 27–24 och IFK Ystad be­seg­ra­de Sä­ve­hof för förs­ta gång­en se­dan 2005.

– Jag tyc­ker in­te vi spe­la­de så bra sista kvar­ten och Ystad kun­de gö­ra enkla mål och dra ifrån. Jag tyc­ker vi för­lo­ra­de mat­chen de sista 10–15 mi­nu­ter­na, sä­ger Ste­fan Su­naj­ko til C mo­re.

Om ska­de­lä­get i la­get sä­ger Su­naj­ko:

– Vi har fle­ra ska­dor i la­get och ty­värr på bra spe­la­re men så är det och vi mås­te job­ba på och trä­na på för att va­ra så bra som vi vill.

” Jag tyc­ker vi för­lo­ra­de mat­chen de sista 10–15 mi­nu­ter­na ste­fan su­naj­ko

Ar­kiv­bild: Pet­ter Ar­vids­son

För 14 år se­dan föll sä­ve­hof mot IFK Ystad. I går var det dags igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.