Ris­ka­bel rän­te­höj­ning

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - TT Alex­an­der Piau­ger alex­an­der.piau­[email protected]

Eko­no­mi: I går höj­de Riks­ban­ken styr­rän­tan till noll pro­cent. En del ex­per­ter tyc­ker att det var klokt, and­ra är kri­tis­ka. ”Be­slu­tet ökar ris­ken för bak­slag i den svens­ka eko­no­min”, skri­ver GP:s eko­no­mikrö­ni­kör.

Åren med mi­nus­rän­ta är över. Kloc­kan 09.30 läm­na­de Riks­ban­ken årets sista rän­te­be­sked – och höj­de då från mi­nus 0,25 till 0,0 pro­cent. Di­rek­tio­nen var oe­nig om be­slu­tet, två le­da­mö­ter vil­le läm­na rän­tan oför­änd­rad. – Det är fort­fa­ran­de en myc­ket låg rän­ta, sä­ger Ste­fan Ing­ves.

I fem år har Sve­ri­ges styr­rän­ta, re­po­rän­tan, va­rit ne­ga­tiv. Den eran fick ett slut un­der tors­dags­mor­go­nen – då Riks­ban­ken läm­na­de be­sked om ett nytt rän­te­lä­ge.

Re­po­rän­tan höj­des näm­li­gen från mi­nus 0,25 till 0,0 pro­cent.

”In­fla­tio­nen har va­rit nä­ra Riks­ban­kens

in­fla­tions­mål på 2 pro­cent se­dan bör­jan av 2017 och Riks­ban­ken be­dö­mer att det finns go­da för­ut­sätt­ning­ar för att in­fla­tio­nen ska va­ra nä­ra må­let även fram­ö­ver.” skri­ver Riks­ban­ken i ett press­med­de­lan­de. Di­rek­tio­nen var oe­nig om be­slu­tet, le­da­mö­ter­na An­na Bre­man och Per Jans­son vil­le läm­na rän­tan oför­änd­rad.

– Be­slut ska fat­tas än­då och vi har en so­lid ma­jo­ri­tet för vårt be­slut, sä­ger Ste­fan Ing­ves.

Höj­ning­en lig­ger i lin­je med för­vänt­ning­ar­na som fanns på för­hand, där många ana­ly­ti­ker för­ut­spåd­de att rän­tan skul­le hö­jas till noll.

Även Riks­ban­ken själ­va har an­tytt att en höj­ning var att vän­ta. När de läm­na­de sitt för­ra be­sked i ok­to­ber kom­mu­ni­ce­ra­de de tyd­ligt att en höj­ning var att vän­ta vid näs­ta be­sked, som allt­så läm­na­des i dag.

I sitt press­med­de­lan­de skri­ver ock­så Riks­ban­ken att den ti­di­ga­re pro­gno­sen lig­ger fast. Vil­ket in­ne­bär att de för­vän­tar sig att rän­tan kom­mer att lig­ga kvar på noll pro­cent ”un­der de när­mas­te åren”.

Riks­ban­kens rän­te­be­sked är en vat­ten­de­la­re bland ex­per­ter – där vis­sa me­nar att det är oklokt att hö­ja rän­tan sam­ti­digt som eko­no­mins ut­veck­ling mat­tas av. And­ra me­nar att rän­tor­na va­rit allt för lå­ga un­der allt för lång tid.

Ste­fan Ing­ves av­fär­dar den­na kri­tik.

– Vi har fort­fa­ran­de un­der he­la

För vår del är det klart gläd­jan­de att vi in­te be­hö­ver va­ra kvar i mi­nus­rän­te­värl­den läng­re än så här.

Ste­fan Ing­ves Chef, Riks­ban­ken

den här pe­ri­o­den vi ser fram­för oss en väl­digt, väl­digt ex­pan­siv pen­ning­po­li­tik, sä­ger han.

– Det är la­gom och lämp­ligt att läm­na mi­nus­rän­te­värl­den ef­ter fem år, tilläg­ger han.

Han vä­jer även från på­stå­en­den om att det finns and­ra mo­tiv än

in­fla­tions­må­let bakom rän­te­höj­ning­en.

– Det finns en dis­kus­sion i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang om det­ta. För vår del är det klart gläd­jan­de att vi in­te be­hö­ver va­ra kvar i mi­nus­rän­te­värl­den läng­re än så här.

Ur ett strikt na­tio­na­le­ko­no­miskt per­spek­tiv spe­lar det in­te nå­gon av­gö­ran­de roll om rän­tan är po­si­tiv, på noll el­ler ne­ga­tiv, en­ligt Ing­ves. Och Riks­ban­kens trös­kel för en sänk­ning och en höj­ning av rän­tan från nol­lä­get är fort­fa­ran­de li­ka stor – rän­te­be­slu­ten av­görs i slutän­dan av in­fla­tion och kon­junk­tur, en­ligt Ing­ves.

– Men se­dan kom­mer man ald­rig ifrån att mi­nus­rän­tan för många män­ni­skor ter sig väl­digt, väl­digt kons­tigt. Och i det av­se­en­det är det en slags bonus att vi kan ham­na på noll och in­te är kvar på mi­nus, till­läg­ger han.

Det är för ti­digt att gö­ra bok­slut över mi­nus­rän­tans even­tu­el­la avigsidor, en­ligt Ing­ves. I stäl­let väl­jer han att lyf­ta fram att den hi­sto­ris­ka femårs­pe­ri­o­den med styr­rän­ta på mi­nus och Riks­ban­kens pro­gram för stöd­köp av stats­ob­li­ga­tio­ner har haft av­sedd ef­fekt.

In­fla­tio­nen har en­ligt Ing­ves, bort­sett från den dipp som in­fann sig un­der som­ma­ren och hös­ten i år, se­dan en tid le­gat kring Riks­ban­kens mål.

– Sam­ti­digt har ar­bets­lös­he­ten fal­lit un­der en stor del av den här pe­ri­o­den och vi har haft en syn­ner­li­gen god eko­no­misk ut­veck­ling i svensk eko­no­mi, sä­ger han.

Bolå­ne­ta­ga­re kan en­ligt Riks­ban­kens rän­te­ba­na nu räk­na med noll i styr­rän­ta i minst två år fram­ö­ver, det vill sä­ga fort­satt hi­sto­riskt lå­ga bo­rän­tor. Läng­re fram vän­tar dock ”be­tyd­ligt hög­re no­mi­nel­la rän­tor”, var­nar Ing­ves:

– På läng­re sikt kom­mer rän­tor­na att sti­ga. Att tän­ka sig att man i evig­het ska lig­ga på noll­rän­ta ver­kar gans­ka osan­no­likt.

” det är la­gom och lämp­ligt att läm­na mi­nus­rän­te­värl­den ef­ter fem år”. kon­sta­te­ra­de riks­banks­che­fen Ste­fan Ing­ves på en press­träff i går.

Bild: Jessica Gow

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.