Ut­red­ning om in­su­lin­för­gift­ning­ar läggs ner

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Peter Lin­né peter.lin­[email protected]

Åkla­ga­re läg­ger ner det så kal­la­de in­su­li­nä­ren­det, där tre äld­re miss­tänkts ha för­gif­tats på ett äldre­bo­en­de i Stor­gö­te­borg.

– Bris­tan­de ru­ti­ner på hem­met har gjort att vi in­te kun­nat kny­ta nå­gon en­skild an­ställd till hän­del­ser­na, sä­ger kam­mar­å­kla­ga­re Sti­na Lun­dqvist.

I maj 2018 upp­täck­tes att nå­gon för­sökt ta li­vet av två äld­re kvin­nor på det ak­tu­el­la bo­en­det.

Bakom an­mä­lan stod en över­läka­re på ett sjuk­hus.

Det ha­de upp­stått miss­tan­kar om att nå­gon i per­so­na­len syss­lat med nå­gon typ av ak­tiv döds­hjälp via kraf­ti­ga in­suli­nin­jek­tio­ner.

Även IVO, In­spek­tio­nen för vård och omsorg, kon­tak­ta­des.

I ja­nu­a­ri 2019 av­led dess­utom en äld­re man och då tog ut­red­ning­en fart på all­var.

Det ge­men­sam­ma bak­grun­den i de tre fal­len var allt­så att al­la tre fått i sig onor­malt höga do­ser av in­su­lin.

En­ligt åkla­ga­ren har det fun­nits an­ställ­da som man ’tit­tat li­te ext­ra no­ga på’

– Vi har gått så långt vi kun­nat och in­te nått upp till skä­lig miss­tan­ke mot nå­gon. Där­för har jag nu be­slu­tat att läg­ga ner för­un­der­sök­ning­en, be­rät­tar Sti­na Lun­dqvist.

En­ligt åkla­ga­ren har det emel­ler­tid fun­nits an­ställ­da som man ”tit­tat li­te ext­ra no­ga på”.

Po­li­sen har gått ige­nom al­la sche­man och tidrap­por­ter på bo­en­det, för de tid­punk­ter då man tror att brot­ten ska ha be­gåtts.

– Men per­so­nal har bytt ti­der och sche­man med varand­ra och det sak­nas be­kräf­tel­ser på vem som egent­li­gen job­bat vil­ka ar­bets­pass, kon­sta­te­rar åkla­ga­ren.

Hon an­ser även att det sak­nats do­ku­men­ta­tion på när och av vem som de ak­tu­el­la me­di­ci­ner­na de­lats ut.

– Slut­li­gen har de här in­su­lin­sub­stan­ser­na oli­ka verk­nings­ti­der be­ro­en­de på styr­ka och på vem som fått i sig pre­pa­ra­ten. Sam­man­ta­get har vi helt en­kelt in­te haft möj­lig­he­ter att nå läng­re.

Ut­red­ning­en som drevs un­der ru­bri­ce­ring­en ett mord och två mord­för­sök läggs sålun­da ner.

Ett lik­na­de fall har an­mälts i Ska­ra­borg. Po­lis och åkla­ga­ren har dock in­te kun­nat hit­ta nå­gon kopp­ling till Gö­te­borgs­ä­ren­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.