Eko­nom: Krävs myc­ket för ne­ga­tiv rän­ta igen

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Riks­ban­kens höj­ning av styr­rän­tan till noll var vän­tad. Nu tar ban­ken pa­us, en­ligt eko­no­mer. – När de hö­jer så här sent i kon­junk­tur­cy­keln kom­mer det krä­vas gans­ka myc­ket för att de ska sän­ka till ne­ga­tiv rän­ta igen, sä­ger Ol­le Holm­gren på SEB.

Mark­nads­re­ak­tio­nen på rän­te­be­ske­det, som sät­ter punkt för näs­tan fem års mi­nus­rän­ta från Riks­ban­ken, var knappt mät­bar.

Beske­det stäm­de väl in i för­vänt­ning­ar­na.

– Vi räk­nar in­te med att man rör rän­tan un­der de kom­man­de två åren och att in­fla­tio­nen lig­ger kvar un­der riks­ban­kens mål, sä­ger SEB-eko­no­men Eli­sa­bet Ko­pel­man se­dan hon ta­git del av rän­te­be­ske­det.

Höj­ning­en av styr­rän­tan till noll be­kräf­tar att en ma­jo­ri­tet i Riks­ban­kens di­rek­tion vill sät­ta punkt för näs­tan fem års mi­nus­rän­ta trots att in­fla­tions­må­let in­te rik­tigt upp­nåtts, en­ligt SEB-kol­le­gan Ol­le Holm­gren. En del be­dö­ma­re ha­de in­för rän­te­be­ske­det ock­så spe­ku­le­rat i om Riks­ban­ken skul­le mild­ra ef­fek­ter­na av rän­te­höj­ning­en med att sän­ka pro­gno­sen för si­na fram­ti­da rän­te­be­slut el­ler flag­ga för nya stöd­köp. Men så blev det in­te.

– De hål­ler fast vid vad de sa­de i ok­to­ber, sä­ger Holm­gren.

Riks­ban­kens rän­te­pro­gnos pe­kar på noll i styr­rän­ta fle­ra år fram­ö­ver, men i press­med­de­lan­det skri­ver Riks­ban­ken att det kan bli ak­tu­ellt med bå­de sänk­ning­ar och höj­ning­ar av styr­rän­tan om till­väx­ten och in­fla­tio­nen av­vi­ker från vad man räk­nar med i dag.

– Men när de hö­jer så här sent i kon­junk­tur­cy­keln kom­mer det krä­vas gans­ka myc­ket för att de ska sän­ka till ne­ga­tiv rän­ta igen, sä­ger Holm­gren.

Finns det nå­got an­nat mo­tiv till rän­te­höj­ning­en än in­fla­tions­må­let?

– Vi och många på mark­na­den har spe­ku­le­rat om det. Det kan va­ra att man vill kom­ma bort från ne­ga­ti­va rän­tor och om kro­nans för­svag­ning har spe­lat roll, sä­ger Holm­gren.

– Men de sä­ger att de gör det här av kon­junk­tur- och in­fla­tions­skäl, tilläg­ger han.

Att vice riks­banks­chef Per Jans­son skul­le rös­ta mot rän­te­höj­ning­en var vän­tat.

Att den nya di­rek­tions­med­lem­men, vice riks­banks­chef An­na Bre­man, skul­le ta sam­ma be­slut var dock nå­got av en över­rask­ning.

– Det var li­te för­vå­nan­de. Men det är klart, vi viss­te in­te rik­tigt var vi ha­de hen­ne.

An­na Bre­man lyc­ka­des även över­ras­ka Ko­pel­man.

– Nor­malt sett bru­kar nya med­lem­mar va­ra för­sik­ti­ga med att ta en tyd­lig ställ­ning di­rekt när de kom­mer in, men up­pen­bar­li­gen tyck­te hon att det här var fel be­slut som hon in­te vil­le stäl­la sig bakom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.