Ser­ne­ke gör mil­jard­af­fär

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Un­der lop­pet av ba­ra någ­ra tim­mar an­non­se­ra­de ent­re­pre­nad­bo­la­get Ser­ne­ke två om­fat­tan­de lä­gen­hets­af­fä­rer i Väst- och Sydsve­ri­ge värt cir­ka 2,6 mil­jar­der kro­nor. En av mot­par­ter­na är Bal­de­räg­da fas­tig­hets­bo­la­get Tre­num.

Un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de Ser­ne­ke, ut­veck­la­ren bakom Kar­la­tor­net och Kar­las­ta­den, att man säl­jer fem mark­om­rå­den med till­hö­ran­de bo­stads­pro­jekt i Borås, Gö­te­borg, Troll­hät­tan och Vä­ners­borg.

För hy­res­rättsport­föl­jen på om­kring 875 lä­gen­he­ter får mot­par­ten Tre­num, samägt av fas­tig­hetsjät­ten Bal­der och Tred­je AP-fon­den, punga ut 1,8 mil­jar­der kro­nor.

– Det känns myc­ket bra att in­le­da ett stra­te­giskt lång­sik­tigt sam­ar­be­te med ett bo­lag i Bal­der-kon­cer­nen. Det här är en af­fär som vi ar­be­tat fram un­der en läng­re tid och som, ut­ö­ver att den kny­ter en ny stark al­li­ans, ock­så in­ne­bär bra or­der­vo­lym för vår ent­re­pre­nad­verk­sam­het un­der en tid fram­ö­ver, kom­men­te­rar Ola Ser­ne­ke, vd för Ser­ne­ke Group i ett press­med­de­lan­de.

Pro­duk­tio­nen av bo­stads­hu­sen be­räk­nas star­ta un­der det förs­ta kvar­ta­let näs­ta år. Un­der 2023 för­vän­tas samt­li­ga lä­gen­he­ter stå fär­di­ga.

Or­der­vo­ly­mer­na för de oli­ka ent­re­pre­nadupp­dra­gen or­der­bok­förs lö­pan­de. Af­fä­ren ger en po­si­tiv lik­vi­di­tet­s­ef­fekt för Ser­ne­ke i det fjär­de kvar­ta­let på om­kring 95 mil­jo­ner kro­nor samt en skjuts upp för re­sul­ta­te på cir­ka 60 mil­jo­ner kro­nor, skri­ver Ser­ne­ke i press­med­de­lan­det.

– Af­fä­ren med Ser­ne­ke pas­sar väl in i den stra­te­gin då Ser­ne­ke, med si­na kon­cept­hus, har ut­veck­lat en pro­dukt som upp­fyl­ler hy­res­rät­tens krav på ytef­fek­ti­vi­tet ut­an att ge av­kall på ar­ki­tek­tur och kva­li­tet, kom­men­te­rar Mar­cus Hans­son, vd på Tre­num.

Ut­ö­ver mil­jard­af­fä­ren med Bal­der­bo­la­get kun­de Ser­ne­ke även med­de­la att ent­re­pre­nad­bo­la­get teck­nat ett to­ta­lent­re­pre­na­dav­tal med Magno­lia Bo­stad för bygg­na­tio­nen av lä­gen­he­ter i Sto­ra Rå­bylund, Lund.

Kon­trak­tet rör 783 styc­ken lä­gen­he­ter i tolv fler­fa­miljs­hus med pla­ne­rad bygg­start hös­ten 2020. Kon­trak­tet är en­ligt Ser­ne­ke värt 840 mil­jo­ner kro­nor.

– Ser­ne­ke och Magno­lia har ge­nom­fört och ge­nom­för många fi­na och lyc­ka­de pro­jekt runt om i Sve­ri­ge.

Det­ta pro­jekt är ett re­sul­tat och en fort­sätt­ning på det fi­na sam­ar­be­tet. Vi ser myc­ket fram emot att få va­ra med och ut­veck­la Sto­ra Rå­bylund, kom­men­te­rar Kristi­an Jans­son, re­gi­on­chef på Ser­ne­ke.

Or­der­vär­det på 840 mil­jo­ner kro­nor in­klu­de­ras i or­de­rin­gång­en för fjär­de kvar­ta­let 2019.

Bild: Jo­nas Lindstedt

Ola Ser­ne­ke fö­re­lä­ser vid Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren i gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.