Kom­mu­nal krä­ver mer till yr­kes­ut­bil­da­de

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Fack­för­bun­det Kom­mu­nal krä­ver lö­neök­ning­ar på 3 pro­cent i den kom­man­de av­tals­rö­rel­sen. Dess­utom krä­ver fac­ket ett sär­skilt tillägg på 0,5 pro­cent till yr­kes­ut­bil­da­de in­om vård, sko­la och omsorg.

Ut­ö­ver det krä­ver fac­ket även att de yr­kes­ut­bil­da­de vi­ka­ri­er­na ska få fast an­ställ­ning ef­ter ett år, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

– Det hand­lar om den svens­ka väl­fär­den som Kom­mu­nal vill stär­ka, men ock­så en väl­färd som står för gi­gan­tiskt sto­ra ut­ma­ning­ar, sä­ger Kom­mu­nals ord­fö­ran­de To­bi­as Bau­din.

– Det är en stor re­kry­te­rings­pro­ble­ma­tik, och vad man mås­te gö­ra är att gö­ra job­ben at­trak­ti­va­re. Vi bru­kar sä­ga att lö­nen kanske in­te är det bäs­ta, men vi loc­kar hel­ler in­te fler med­ar­be­ta­re med viss­tids­an­ställ­ning­ar, de­la­de tu­rer, och varan­nan helg­ar­be­te, fort­sät­ter han.

– För att gö­ra vå­ra med­lem­mars jobb at­trak­ti­va, då kan man in­te tyc­ka att de ut­bil­da­de ska har­va på i viss­tids­an­ställ­ning­ar år ef­ter

För att gö­ra vå­ra med­lem­mars jobb at­trak­ti­va, då kan man in­te tyc­ka att de ut­bil­da­de ska har­va på i viss­tids­an­ställ­ning­ar år ef­ter år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.