Pu­er­to Ri­co tillå­ter tupp­fäkt­ning

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA: Pu­er­to Ri­co gör det lag­ligt med tupp­fäkt­ning – trots att USA:s fe­de­ra­la lag­stift­ning för­bju­der det. Gu­ver­nö­ren Wan­da Váz­quez har skri­vit un­der en ny lag som gör det tillå­tet i fem års tid. Hon be­skri­ver det som ”ett er­kän­nan­de av hur vik­tig den­na in­du­stri är som, ut­ö­ver sitt bi­drag till eko­no­min, är del av vår kul­tur och vå­ra tra­di­tio­ner”.

Pu­er­to Ri­co är ett själv­sty­ran­de ter­ri­to­ri­um in­om USA. Över 20 000 per­so­ner på ön upp­ges ha ar­be­ten som har med de of­tast död­li­ga få­gel­ar­range­mang­en att gö­ra. (TT-AFP)

Bild: Wal­ter Astra­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.