Tre kvinn­li­ga njur­fors­ka­re fick sti­pen­di­er

Göteborgs-Posten - - Namn -

Stif­tel­sen för Njur­sju­ka de­lar år­li­genut sti­pen­di­er till fors­ka­re som ar­be­tar med pa­ti­ent­nä­ra forsk­ning om njur­svikt ochnjur­do­na­tio­ner. I år går sti­pen­di­er­na till tre kvinn­li­ga fors­ka­re som får sam­man­lagt 400 000 kro­nor till sin forsk­ning.

Paul Fran­ke­ni­us,man­nen bakom Stif­tel­sen, som själv är njur­trans­plan­te­rad två gång­er,de­la­de ut sti­pen­di­er­na till årets sti­pen­di­a­ter vid en ce­re­mo­ni ny­li­gen: Årets sti­pen­di­a­ter:

Ul­ri­ka Hahn Lund­ström är spe­ci­a­list i njur- och in­tern­me­di­ci­noch ar­be­tar som bi­trä­dan­de över­läka­re vid Njur­me­di­cin på Ka­ro­lins­ka Uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set. Hon får sti­pen­di­um för att ar­be­ta fram en mo­dell för hur man ska kun­na för­ut­se i vil­ken takt nju­ren för­säm­ras och bäs­ta tid­punk­ten att ope­re­ra in en­di­a­ly­sac­cess hos njur­pa­ti­en­ter.

Kristi­na Nilsson är spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka och­dri­ver till­sam­mans med en kol­le­ga trans­plan­ta­tions-mot­tag­ning­en vidNjur­me­di­cins­ka kli­ni­ken på Vrin­ne­vi­sjuk­hu­set i Norr­kö­ping. Hon får sti­pen­di­um för att ut­veck­la ett e-häl­so­stöd för patienter som vän­tar på trans­plan­ta­tion av nju­re från en av­li­den do­na­tor.Des­sa patienter har stort be­hov av so­ci­alt stöd och in­for­ma­tion kring sin si­tu­a­tion.

Sigrid Lund­berg är över­läka­re vidNjur­me­di­cins­ka kli­ni­ken på Dan­de­ryds sjuk­hus och an­sva­rig för forsk­ning och­ut­bild­ning på kli­ni­ken. Hen­nes forsk­ning går ut på att för­sö­ka iden­ti­fi­e­ra mar­kö­rer i blod, uri­noch väv­nad som kan av­slö­ja på­gåen­de­in­flam­ma­tion i nju­rar­na.Må­let är att gö­ra be­hand­ling­en av patienter medIgA-ne­frit mer ef­fek­tiv och an­pas­sad till den en­skil­da pa­ti­en­ten.

Stif­tel­sen för Njur­sju­ka stö­der ve­ten­skap­lig pa­ti­ent­nä­ra forsk­ningi­nom om­rå­det njur­svikt ochnjur­trans­plan­ta­tio­ner och­de­lar var­je år ut sti­pen­di­er till oli­ka forsk­nings­pro­jekt.Stif­tel­sen­de­lar ävenut bi­drag till be­hö­van­de per­so­ner som bli­vit njur­sju­ka. Un­der 2019 de­las 300 000 kro­nor ut till be­hö­van­de per­so­ner. Verk­sam­he­ten syf­tar även till att öka an­ta­let njur­do­na­to­rer.Stif­tel­sen bil­da­des 2008 i sam­band medPaul Fran­ke­ni­us50-års­dag.

Minst 30 år i stat­lig tjänst – det ska man­ha­job­bat för att be­lö­nas medNOR, ”För nit och red­lig­het i ri­kets tjänst”. I år är det fy­ra med­ar­be­ta­re på Hög­sko­lan Väst som be­lö­nas med ut­mär­kel­sen: Ken­net­hEriks­son, Bo Lind, IngridJaco­bs­son och An­na-Ma­ria Blom­gren. Ar­bets­ta­ga­ren får en guld­me­dalj, kri­stall­skål/konst­glas el­ler ett arm­bandsur av guld sam­ten lunch till­sam­mans med rek­tor Mar­tinHell­ström, sin­när­mas­te chef och kol­le­gor­na.

Från väns­ter Kenneth Eriks­son, rek­tor Mar­tin Hell­ström, Bo Lind samt i främ­re ra­den från väns­ter Ingrid Jacobs­son och An­na-Ma­ria Blom­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.