Ord­krig ef­ter ri­val­mö­tet

Göteborgs-Posten - - Sport -

Det var gri­nigt ute på isen och ut­vis­ning­ar­na av­lös­te varand­ra mel­lan Frölun­da och Lu­leå. Ef­ter att Vik­tor Ek­bom åkt på ett match­straff het­ta­de det till på press­kon­fe­ren­sen när Ro­ger Rönn­berg och Tho­mas Berglund rök ihop.

– Tack­ling­en från La­su är väl­digt re­spekt­lös, sä­ger Berglund. – Håll dig till di­na spe­la­re så hål­ler jag mig till mi­na, sä­ger Rönn­berg.

Det var he­ta käns­lor och många ut­vis­ning­ar i mat­chen mel­lan Frölun­da och Lu­leå i Scan­di­na­vi­um.

I den förs­ta pe­ri­o­den åk­te Lu­leå på ett pärl­band av ut­vis­ning­ar med lyc­ka­des hål­la nol­lan till pa­us.

Det he­ta käns­lor­na fort­sat­te i and­ra pe­ri­o­den och i slu­tet av pe­ri­o­den åk­te Frölun­das Vik­tor Ek­bom in i Lu­leås Ju­ha­ni Tyr­vä­i­nen som blev lig­gan­de på isen. För hän­del­sen fick Ek­bom match­straff och han var ra­san­de när han läm­na­de isen för om­kläd­nings­rum­met.

Tyr­vä­i­nen kun­de snart re­sa sig igen men fick le­das av isen.

När West­berg i pa­us frå­ga­de Frölun­daträ­na­ren Ro­ger Rönn­berg om si­tu­a­tio­nen lät det så­här:

– Kan vi in­te slu­ta pra­ta om do­mar­na är du snäll? Det är in­te mitt jobb att be­dö­ma det, det får do­mar­na be­dö­ma. Jag har stått sista sju om­gång­ar­na och pra­tat om vad do­mar­na bor­de gjort, mitt jobb är att coacha spe­lar­na så pra­ta med To­mas Thors­brink (do­mar­an­sva­rig SHL) om det istäl­let.

När West­berg stred på för att få Rönn­bergs syn på dom­slu­tet mot Ek­bom blev sva­ret:

– Du kan miss­tän­ka var jag tyc­ker. På press­kon­fe­ren­sen ef­ter mat­chen, som Frölun­da vann med 1-0 ef­ter ett sent av­gö­ran­de, var Lu­leå-trä­na­ren Tho­mas Berglund kri­tisk mot hu­vud­tack­ling­ar­na som han me­nar of­ta kom­mer från Frölun­da. Han lyf­te främst fram en an­nan si­tu­a­tion än den med Ek­bom.

– Hjärn­skak­ning är det. Vi har haft många mot Frölun­da un­der min tid. Det har va­rit många tack­ling­ar mot hu­vu­den. Den tack­ling­en från La­su är väl­digt re­spekt­lös.

Det är stor ska­de­risk och då­ligt om­dö­me tyc­ker jag. Det är ovår­dat spel, sä­ger han.

Ro­ger Rönn­berg hål­ler in­te med ”Bu­lan” Berglund på press­kon­fe­ren­sen.

– Det är trå­kigt att du in­te kan hål­la dig från att ge på and­ra lags spe­la­re. Om du ser si­tu­a­tio­nen med Ek­bom så ser du att din spe­la­re åker in i vå­ran. Ek­bom har in­te en sus­ning att han kom­mer där. Det är en olyck­lig si­tu­a­tion, sä­ger han och fort­sät­ter:

– La­su backchec­kar sten­hårt och då får man va­ra bredd att ta en tack­ling. Håll dig till di­na spe­la­re så hål­ler jag mig till mi­na.

Nick­las La­su re­a­ge­ra­de starkt på at­tac­ken från Tho­mas Berglund.

– Om­dö­mes­löst från mig? Den när jag tack­la­de han vid bå­set? Nej, det var kamp om puc­ken. Jag har in­te så myc­ket mer att sä­ga om den, sä­ger han.

Bild: Carl San­din

Lu­leås Ju­ha­ni Tyr­vä­i­nen läm­na­de isen, ska­dad, och Frölun­das Vik­tor Ek­bom fick match­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.