Frölun­da hed­ra­de Ma­rie Fred­riks­son

Göteborgs-Posten - - Sport -

Tre SHL-klub­bar in­klu­si­ve Frölun­da hed­ra­de i går kväll den av­lid­na sång­ers­kan Ma­rie Fred­riks­son. Upp­värm­ning­en in­led­des med ett med­ley med Rox­et­te-lå­tar.

I för­ra vec­kan kom beske­det om att sång­ers­kan Ma­rie Fred­riks­son av­li­dit vid 61 års ål­der. Till­sam­mans med Per Gess­le ut­gjor­de hon grup­pen Rox­et­te som ha­de fy­ra Bill­board-et­tor på 1980-ta­let och tur­ne­ra­de be­jub­lat värl­den över.

Många var det som sörj­de och hed­ra­de Fred­riks­son ef­ter hen­nes bort­gång. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven var en av dem.

”Ma­rie Fred­riks­son var en av Sve­ri­ges mest folk­kä­ra ar­tis­ter. Jag minns tyd­ligt när jag hör­de hen­ne förs­ta gång­en att jag tänk­te: den här rös­ten är nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. En av de lå­tar som jag sär­skilt minns är ”Sparvö­ga”, låt oss min­nas hen­nes ord: Ti­den går, li­vet är så kort. Allt för kort för att glöm­mas bort. Så gör det du vill och blom­ma ut. Njut av din spe­gel­bild, vår tid är nu”, skrev han på Instagram.

i går kväll ställ­de sig tre SHL-klub­bar i hyll­nings­kö­ren.

Un­der upp­värm­ning­ar­na i Scan­di­na­vi­um, Skellefteå Kraft are­na och Mal­mö are­na spe­la­des det ett med­ley med Rox­et­te-lå­tar.

Idéma­ka­re bakom hed­ran­det var Olof Erik­zon som är pro­du­cent för mat­char­range­mang­en i Mal­mö Red­hawks.

– Jag fick en tan­ke att gö­ra det som en sub­til fin gest. Ma­rie kom­mer från Halm­stad, som är min hemstad, så det blir ext­ra spe­ci­ellt.

Erik­zon hör­de av sig till Frölun­da och de var in­te se­na att ha­ka på tå­get.

– De gjor­de en lik­nan­de grej med Jer­ry Wil­li­ams så de har li­te ”as­sist” på det­ta ock­så, sä­ger han.

Och fort­sät­ter:

– Jag vill vi­sa vörd­nad och re­spekt för det sto­ra arv hon läm­nat ef­ter sig och allt hon gjort ge­nom åren.

Frölun­da hed­ra­de Ma­rie Fred­riks­son in­för SHL-mat­chen i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.