Sve­ri­ge hop­par av Spe­ci­al Olym­pics

Göteborgs-Posten - - Sport -

Sve­ri­ge av­sä­ger sig värd­ska­pet av Spe­ci­al Olym­pics i Åre och Ös­tersund vin­tern 2021, med­de­lar Svens­ka pa­rasport­för­bun­det i ett press­med­de­lan­de.

”Det ha­de va­rit stort att få stå som vär­dar för en täv­ling där den olym­pis­ka el­den fick kom­ma till Sve­ri­ge för förs­ta gång­en se­dan spe­len 1912. Nu hän­der in­te det. Fack­lan mås­te vand­ra en an­nan väg. Skä­len till det gör oss bå­de fru­stre­ra­de och be­svik­na”, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren Johan Strid i ett ut­ta­lan­de.

Pa­rasport­för­bun­det lyf­ter fram att an­led­ning­ar­na till till­ba­kadra­gan­det av ar­range­mang­et fram­för allt är eko­no­mis­ka.

Spe­ci­al Olym­pics är en världs­om­fat­tan­de täv­ling för id­rot­ta­re med in­tel­lek­tu­ell funk­tions­ned­sätt­ning. Sve­ri­ge ska ge­nom­fö­ra vin­ter­spe­len i Jämt­land 2021, men Pa­rasport­för­bun­det har in­te peng­ar till kost­na­der för ho­tell och are­na­hy­ra som ska be­ta­las re­dan un­der det förs­ta kvar­ta­let näs­ta år, vil­ket Sve­ri­ges Ra­dio var först med att be­rät­ta om.

Där­för tving­as man av­sä­ga sig ar­range­mang­et.

– Pa­rasport­för­bun­det har ju in­te en så­dan lik­vi­di­tet att man kan age­ra bank för det, och dess­utom blir den po­ten­ti­el­la ris­ken för stor, sä­ger Johan Strid, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i Pa­rasport­för­bun­det.

Pa­rasport­för­bun­det har sökt bi­drag från so­ci­al­de­par­te­men­tet vid två till­fäl­len de se­nas­te två åren, som man fått av­slag på.

So­ci­al­mi­nis­ter Le­na Hal­lengren (S) skri­ver i en kom­men­tar att an­sö­kan som kom­mit in i no­vem­ber i år in­te hand­lar om me­del för att ge­nom­fö­ra själ­va ar­range­mang­et, ut­an om 85 mil­jo­ner kro­nor till en flerå­rig folk­häl­so­sats­ning i sam­band med spe­len.

”Vi har in­te me­del för den här ty­pen av ar­range­mang. For­mellt har ing­et re­ge­rings­be­slut fat­tats än­nu, men so­ci­al­de­par­te­men­tet har inga fria peng­ar för så här om­fat­tan­de bi­drag till en­skil­da or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler event”, sä­ger Hal­lengren.

”I den bud­get som re­ge­ring­en har för­hand­lat med bland an­nat Li­be­ra­ler­na finns in­te me­del för den här ty­pen av ar­range­mang.”

Pa­rasport­för­bun­det vil­le ar­ran­ge­ra vin­ter­spe­len som ett led i att för­bätt­ra häl­san för mål­grup­pen.

– Det har vi­sat sig att Sve­ri­ge

har sto­ra bris­ter i vård och omsorg för des­sa mål­grup­per. Spe­ci­al Olym­pics har me­to­di­ken kring häl­so­pro­gram som vi kan lä­ra av och se­dan ge­nom­fö­ra i Sve­ri­ge, sä­ger Strid.

Ar­kiv­bild: Pon­tus Lun­dahl

det blir ing­et Spe­ci­al Olym­pics i Åre och Ös­tersund.

Ar­kiv­bild: Jo­nas Ekströmer

ma­de­len Ja­no­gy tar näs­ta steg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.