Cape For­chu – för fin för film?

Göteborgs-Posten - - Världens Gång -

Stäng in två al­ko­ho­li­se­ra­de män i en sten­fal­los mitt i ett stor­man­de hav, åk där­i­från och se vad som hän­der. Där har ni pre­mis­ser­na för ”The Light­house”, Ro­bert Eg­gers de­li­ris­ka film om två fyr­vak­ta­res li­dan­de på en namn­lös New Eng­land-fyr nå­gon gång på 1800-ta­let. dan­sar ömt, su­per, su­per och su­per. Stor­men, reg­net och den de­li­ris­ka ga­len­ska­pen till­tar.

Men fy­ren i ”The Light­house” finns ju in­te på rik­tigt och är där­för in­te må­na­dens fyr.

Må­na­dens fyr är in­te hel­ler Smalls Light­house ut­an­för Wa­les – trots att det var en epi­sod som ut­spe­la­de sig där år 1801 som gav re­gis­sö­ren Ro­bert Eg­gers den förs­ta idén till fil­men.

Smalls Light­house ha­de två fyr­vak­ta­re, bå­da vid namn Tho­mas, som brå­ka­de of­ta och myc­ket. När den ene Tho­mas rå­ka­de dö i en olyc­ka blev den and­re Tho­mas rädd att bli be­skylld för att ha mör­dat sin ovän, och pla­ce­ra­de där­för li­ket i en sorts hem­byggd lik­kis­ta av trä som han häng­de ut­an­på fy­ren. Ex­akt hur det­ta skul­le be­vi­sa hans oskuld är li­te oklart. Hur som helst slu­ta­de det med att lik­kis­tan blås­te sön­der i den sty­va vin­den så att den dö­de Tho­mas hand stack ut, och lik­som vin­ka­de i blås­ten mot sin le­van­de nam­ne. Ef­ter det­ta be­slu­ta­des att brit­tis­ka fy­rar all­tid skul­le ha minst tre fyr­vak­ta­re. Ett fullt rim­ligt be­slut, kan tyc­kas.

För­vir­ran­de nog lig­ger be­rät­tel­sen om fyr­vak­tar­na på Smalls Light­house ock­så till grund för en helt an­nan film från 2016. Som ock­så den he­ter ”The Light­house”.

Men nej, må­na­dens fyr är Cape For­chu Light­house i No­va Sco­tia, Ka­na­da. Det var näm­li­gen vid den­na fyr som ut­om­hus­sce­ner­na till den först­nämn­de ”The Light­house” spe­la­des in – den av Ro­bert Eg­gers, allt­så. Det är dock in­te Cape For­chu som syns i fil­men, ut­an en helt ny­byggd fyr – spe­ci­al­byggd för in­spel­ning­en. Film­tea­met tyck­te allt­så in­te att den be­fint­li­ga fy­ren dög, så de bygg­de en egen ba­ra någ­ra hund­ra me­ter bort.

Det­ta är egent­li­gen in­te så kons­tigt ef­tersom det nu­va­ran­de mo­der­nis­tis­ka fyr­tor­net på Cape For­chu bygg­des 1962, och allt­så är på tok för nytt för att pas­sa in i en film i 1800-tals­sätt­ning. Dess­utom är Cape For­chu Light­house all­de­les för my­sig och vän­lig – så ser det i al­la fall ut på dess tu­ris­ti­ga hem­si­da.

Fak­tum är att kon­tras­ten är rik­tigt slå­en­de. Där film­fy­rens färg flag­nar i sal­ta stor­mar fylls verk­lig­hets­fy­rens Instagram­flö­de av pa­stel­li­ga bil­der på vac­kert vä­der, smar­ri­ga hum­mer­smör­gå­sar från tu­ristre­stau­rang­en ”The kee­per’s kit­chen” och en gul­lig hund.

Näs­tan så långt bort från ”The Light­house” och dess al­ko­holstin­na fe­ber­fan­ta­si­er som man kan kom­ma, allt­så.

Det ur­sprung­li­ga fyr­tor­net i fis­ke­byn Cape For­chu, som för­res­ten be­ty­der un­ge­fär ”den kluv­na ud­den” på frans­ka, bygg­des 1839 och er­sat­tes allt­så 1960. Fy­ren kal­las ock­så ”The light of Yar­mouth”, ef­tersom den vi­sa­de sjö­män­nen vä­gen till hamn­sta­den Yar­mouth som lig­ger strax nord­ost om Cape For­chu. Yar­mouth är i dag en van­lig li­ten små­stad, men ha­de på 1800-ta­let en enorm varvs­in­du­stri och var Ka­na­das näst vik­ti­gas­te hamn sett till an­ta­let skepp som bygg­des här.

Det är ock­så Yar­mout­hs kom­mun som äger fy­ren och står bakom sats­ning­en på att gö­ra den till en my­sig och fa­mil­je­vän­lig tu­rist­attrak­tion. En sats­ning som fått än­nu mer fart i och med in­spel­ning­en av ”The Light­house”. Man kan fö­re­stäl­la sig gläd­jen hos kom­mu­nens nä­rings­livs­ut­veck­la­re, och dollar­teck­nen i de­ras ögon (ka­na­den­sis­ka dol­lar, så klart) vid tan­ken på al­la film­fan­tas­ter som nu skul­le floc­kas från när och fjär­ran.

Am­bi­tio­ner­na att gö­ra Cape For­chu till en tu­rist­attrak­tion fick dock trå­ki­ga kon­se­kven­ser. Se­dan i vå­ras är Yar­mout­hs kom­mun näm­li­gen ovän­ner med ”Fri­ends of the Yar­mouth Light So­ci­e­ty” – en ide­ell för­e­ning som se­dan 1996 dri­vit ett fyr­mu­se­um i fyr­vaktar­bo­sta­den. För­e­ning­en me­nar att tu­risti­fi­e­ring­en av fy­ren skett på mu­sei­verk­sam­he­tens be­kost­nad, och tog i vå­ras sitt pick och pack och drog till Yar­mouth på and­ra si­dan vi­ken. Och i ham­nen ut­an­för sitt nya mu­se­um har fyr­vän­ner­na upp­fört en gul­lig li­ten ko­pia av sin mo­der­nis­tis­ka fyr med de ka­rak­te­ris­tis­ka rö­da strec­ken på si­dor­na.

Så har allt­så Cape For­chu Light­house på kort tid fått in­te ba­ra en – ut­an två – fyr­ko­pi­or upp­bygg­da i sin när­het. Den förs­ta för att Cape For­chu var för fin för att va­ra med på film, den and­ra för att fy­ren blev för fin i kan­ten för si­na gam­la vän­ner.

Bild: Ja­mes So­mers/Wikimedia Commons

Cape For­chu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.