Håkan Bo­st­röm: Splitt­ring­en mel­lan fac­ken hand­lar in­te ba­ra om sak­frå­gan, ut­an i för­läng­ning­en ock­så om in­ställ­ning­en till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Bakom de tor­ra ra­der­na i vec­kans press­med­de­lan­de från par­ter­na döl­jer sig en strid på kni­ven in­om fack­för­e­nings­rö­rel­sen som bå­de ho­tar sam­man­håll­ning­en in­om LO och or­ga­ni­sa­tio­nens sam­ver­kan med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Håkan Bo­st­röm ha­kan.bo­[email protected]

I vec­kan kom be­ske­det att LO, PTK och Svenskt Nä­rings­liv enats i en av­sikts­för­kla­ring om fort­sat­ta för­hand­ling­ar kring ”trygg­het och flex­i­bi­li­tet i ar­bets­li­vet” – det vill sä­ga en re­vi­de­ring av an­ställ­nings­trygg­he­ten. För­hand­ling­ar­na ska dock gö­ra ett up­pe­håll för vå­rens av­tals­rö­rel­se och åter­upp­tas där­för först i au­gusti. Un­der ti­den ska ar­bets­grup­per gå ige­nom de­tal­jer­na. Par­ter­na skri­ver själ­va i av­sikts­för­kla­ring­en att de bör va­ra kla­ra re­dan en må­nad se­na­re, den förs­ta sep­tem­ber. Upp­läg­get ty­der på att det i prak­ti­ken finns ett ”ut­kast” klart. Nå­got som ska­pat tur­bu­lens i LO-le­den.

Sam­ta­len har på­gått i två år. Ja­nu­a­ri­av­ta­let, mel­lan re­ge­ring­en och sam­ar­bets­par­ti­er­na L och C, ti­di­ga­re i år sat­te dock i prak­ti­ken en de­ad­li­ne för för­hand­ling­ar­na som lär ha skyn­dat på pro­ces­sen un­der hös­ten. Se­nast 2021 ska de ha kom­mit fram till nå­got en­ligt Ja­nu­a­ri­av­ta­let – an­nars vän­tar lag­stift­ning. Re­ge­ring­ens ut­re­da­re vän­tas pre­sen­te­ra sitt för­slag re­dan un­der vå­ren 2020.

Det här är en myc­ket het po­ta­tis. Bakom de tor­ra ra­der­na i vec­kans press­med­de­lan­de döl­jer sig en strid på kni­ven in­om fack­för­e­nings­rö­rel­sen som bå­de ho­tar sam­man­håll­ning­en in­om LO och or­ga­ni­sa­tio­nens sam­ver­kan med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

För­ra vec­kan hop­pa­de fem fack­för­bund in­om LO av för­hand­ling­ar­na: Kom­mu­nal, Bygg­nads, Se­ko, Fas­tig­hets och Må­lar­na (Pap­pers läm­na­de re­dan ti­di­ga­re). Till­sam­mans or­ga­ni­se­rar de över 700 000 per­so­ner, en ma­jo­ri­tet av LO:s med­lem­mar.

Bak­grun­den är att de miss­nöj­da för­bun­den an­ser att LO:s chefs­för­hand­la­re gått bakom ryg­gen på dem (Ar­be­tet 18/12). En­ligt kri­ti­ker­na har för­hand­lar­na, ut­an er­for­der­ligt man­dat, ut­ar­be­tat långt­gå­en­de för­slag som upp­luck­rar tur­ord­nings­reg­ler­na or­dent­ligt i ut­byte mot om­ställ­nings­in­sat­ser (hjälp att hit­ta nytt jobb och ut­bild­ning vid upp­säg­ning) samt en för­stärkt A-kas­sa. Det är ock­så den väg som skis­sas upp i av­sikts­för­kla­ring­en.

Par­ter­na ser allt­så ut att lu­ta åt en dansk ”flex­icu­ri­ty-lös­ning”. Starkt för­enk­lat: det blir lät­ta­re att bli av med job­bet i ut­byte mot stör­re stöd för att hit­ta ett nytt ar­be­te, i form av peng­ar och vi­da­re­ut­bild­ning. Par­ter­nas am­bi­tion är att sta­ten, det vill sä­ga skat­te­be­ta­lar­na, ska stå för mer­par­ten av no­tan.

För vis­sa lön­ta­gar­grup­per är en så­dan här lös­ning knap­past ett pro­blem, ut­an rentav en för­del. Det gäl­ler in­te minst tjäns­te­män i stör­re stä­der, som har en god arbetsmark­nad. För and­ra grup­per kan det där­e­mot va­ra pro­ble­ma­tiskt. Sve­ri­ge är till ytan tio gång­er så stort som vårt syd­väst­ra grann­land. Me­dan näs­tan he­la Dan­mark lig­ger på pend­lings­av­stånd till Kö­pen­hamn gäl­ler helt and­ra geo­gra­fis­ka för­hål­lan­den i de svens­ka lands- och skogs­byg­der­na. Äld­re låg­ut­bil­da­de ar­be­ta­re i gles­bygd har be­hov av ett an­nat an­ställ­nings­skydd än unga, väl­ut­bil­da­de tjäns­te­män i stor­stä­der. I många fall är det ock­så de kun­skaps­in­ten­si­va bran­scher­na som har störst be­hov av att kun­na hand­ploc­ka si­na med­ar­be­ta­re, var­för det bor­de gå att hit­ta en lo­kalt el­ler bransch­vis an­pas­sad lös­ning.

Frå­gan om LAS är egent­li­gen gans­ka kom­plex. Re­dan idag finns mäng­der av un­dan­tag. La­gen är dis­po­si­tiv, det vill sä­ga den kan för­hand­las bort och be­stäm­mel­ser om tur­ord­ning fanns i en­skil­da kol­lek­tivav­tal re­dan in­nan la­gen in­för­des. Vad la­gen främst gör är att upp­rätt­hål­la nor­men om tills­vi­da­re­an­ställ­ning samt stär­ka fac­kens för­hand­lings­po­si­tion.

Splitt­ring­en mel­lan fac­ken

hand­lar in­te ba­ra om sak­frå­gan, ut­an i för­läng­ning­en ock­så om in­ställ­ning­en till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Kom­mu­nal, det ojäm­för­ligt störs­ta LO-för­bun­det bland de som hop­pat av, med­de­la­de re­dan i vå­ras att de drar in sitt eko­no­mis­ka stöd till S. IF Me­tall, Ste­fan Löfvens gam­la för­bund, till­hör de som är mest lo­ja­la med re­ge­ring­en och dess Ja­nu­a­ri­av­tal. Me­tal­lar­na har ock­så jäm­fö­rel­se­vis bra vill­kor, an­ställ­da hos sto­ra ar­bets­gi­va­re med höga kap­ti­al­vär­den som i re­gel har råd att be­ta­la bra lö­ner.

De miss­nöj­da för­bun­den kan för­sö­ka stop­pa pro­ces­sen på LO-kon­gres­sen i ju­ni. Det vo­re en in­tern re­volt med sto­ra kon­se­kven­ser. Om å and­ra si­dan LO-led­ning­en lyc­kas dri­va ige­nom ett för­slag som sto­ra de­lar av med­lemskå­ren upp­fat­tar som en för­säm­ring lär det spä på det re­dan ut­bred­da miss­nö­jet med de S-märk­ta fack­top­par­na yt­ter­li­ga­re. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na lär tac­ka och ta emot des­sa väl­ja­re vid va­lur­nor­na.

Men myc­ket åter­står in­nan för­sla­gen är i hamn. Bry­ter för­hand­ling­ar­na sam­man blir det helt och hål­let en frå­ga för riks­da­gen. Men även med ett av­tal mel­lan par­ter­na så står det ut­tryck­li­gen i av­sikts­för­kla­ring­en att det krä­ver ny lag­stift­ning. Och i riks­da­gen har Ja­nu­a­ri­par­ti­er­na in­te egen ma­jo­ri­tet. Fort­sätt­ning föl­jer.

Sve­ri­ge är till ytan tio gång­er så stort som vårt syd­väst­ra grann­land

Le­da­re, si­dan 2

Bild: Martina Holmberg

LO-bor­gen i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.