Tes­ta­re ut­ser bäs­ta lock­tång­en

Det skil­jer re­jält i pris mel­lan oli­ka lock­täng­er – men är det nå­gon skill­nad i kva­li­tet och pre­stan­da? Tre cer­ti­fi­e­ra­de fri­sö­rer, sex hår­mo­del­ler och ett tyskt la­bo­ra­to­ri­um har tes­tat och ut­vär­de­rat sex täng­er.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ola Jacob­sen kon­su­[email protected]

Test: Det skil­jer re­jält i pris mel­lan oli­ka lock­täng­er.

Tre cer­ti­fi­e­ra­de fri­sö­rer, sex hår­mo­del­ler och ett tyskt la­bo­ra­to­ri­um har tes­tat och ut­vär­de­rat sex täng­er.

Det finns väl knap­past nå­got vack­ra­re hår än det med här­ligt sval­lan­de loc­kar. Sär­skilt om man frå­gar dem som in­te har det na­tur­ligt. Och det är där lock­tång­en kom­mer in i bil­den.

Ge­nom att snur­ra upp hå­ret runt en varm spo­le kan hå­ret till­fäl­ligt loc­kas på öns­kat vis. Men det finns många oli­ka lock­täng­er att väl­ja på. Där­för har Test­fak­ta på vårt upp­drag lå­tit en pa­nel av fri­sö­rer och det tys­ka la­bo­ra­to­ri­et PZT tes­ta sex oli­ka lock­täng­er med klapp, för att se vil­ken som är bäst och vad som skil­jer dem åt. Och testet vi­sar på sto­ra skill­na­der.

Tre cer­ti­fi­e­ra­de fri­sö­rer tes­ta­de lock­täng­er­na på mo­del­ler med oli­ka hår­kva­li­tet.

Lock­täng­er­na tes­ta­des på bå­de tvät­tat och otvät­tat hår. Fri­sö­rer­na an­vän­de vär­me­skydd i hå­ren för att skyd­da det mot vär­men från lock­tång­en.

Mo­del­lens hår de­la­des upp i sex oli­ka de­lar, och de tes­ta­de lock­täng­er­na an­vän­des på var sin hår­del. Fri­sö­rer­na be­döm­de bå­de hur lock­täng­er­na var att an­vän­da och kva­li­te­ten på loc­kar­na som de åstad­kom.

Loc­kar­na från GHD:s

tång får högst be­tyg från bå­de fri­sö­rer och mo­del­ler. Dess­utom höll de läng­re än loc­kar­na från de and­ra täng­er­na. OBH Nor­di­cas tång gav ock­så fi­na loc­kar som fram­förallt mo­del­ler­na var väl­digt nöj­da med.

Cur­ve Tong Clas­sic Curl från GHD får även bäst re­sul­tat när det gäl­ler han­ter­bar­het. Tång­en har lång sladd och är in­te sär­skilt tung. Sämst han­ter­bar­het har HH Si­mon­sen Rod VS7 Curls, som fri­sö­rer­na upp­fat­ta­de som klum­pig och tung. Si­mon­sen var dock nå­got stör­re i di­a­me­ter än de öv­ri­ga täng­er­na, vil­ket ock­så ger stör­re loc­kar.

I la­bo­ra­to­ri­et un­der­sök­tes

lock­täng­er­nas elekt­ris­ka och me­ka­nis­ka sä­ker­het. Här tes­ta­des ock­så bland an­nat hur lång tid det tog för tång­en att nå ar­betstem­pe­ra­tu­ren 160 gra­der, vil­ket va­ri­e­ra­de stort mel­lan de oli­ka täng­er­na. Den som har bråt­tom att kom­ma igång bör stu­de­ra ta­bel­len no­ga in­nan köp. Den snab­bas­te tång­en tog ba­ra hälf­ten så lång tid jäm­fört med den lång­sam­mas­te.

Vid an­vän­dan­det av Philips lock­tång ha­de hå­ret en ten­dens att fast­na vid top­pen på grund av hur den är kon­stru­e­rad. OBH Nor­di­cas topp var där­e­mot, en­ligt fri­sö­rer­na, ex­tra grepp­vän­lig och en­kel att ar­be­ta med.

En­ligt fri­sö­rer­na var täng­er­nas top­par ge­ne­rellt smi­di­ga att hål­la i och blev hel­ler in­te för var­ma. Där­e­mot tyck­te bå­de fri­sö­rer och mo­del­ler att man lätt kun­de brän­na sig på sta­ti­vet till OBH Nor­di­cas lock­tång, som in­te är iso­le­rat. Sta­ti­vet har en ten­dens att fal­la ner mot den var­ma rul­len när man ar­be­tar med tång­en.

Lock­täng­er­na har ett ro­te­ran­de fäs­te för slad­den så att man ska kun­na snur­ra upp hå­ret på rul­len. För att tes­ta fäs­tets håll­bar­het släpp­tes lock­täng­er­na från en viss höjd och fång­a­des upp i sin egen sladd.

– Ef­ter att ha släppt dem i slad­den 1 000 gång­er un­der­sök­te vi bå­de fäs­tet och de elekt­ris­ka kom­po­nen­ter­na och al­la ha­de kla­rat testet ut­an någ­ra ska­dor, sä­ger Lars Ahl­richs, Tes­tin­gen­jör på PZT.

Där­ef­ter ut­sat­tes lock­täng­er­na

för ett krä­van­de fall­prov där de släpp­tes från en me­ters höjd från fy­ra oli­ka vinklar mot ett ka­kel­golv. Även det här testet kla­ra­de al­la lock­täng­er bra.

Bäst i test är Cur­ve Tong Clas­sic Curl från GHD, som är lätt och smi­dig att an­vän­da och ger bra loc­kar. Sämst är HH Si­mon­sen Rod VS7 Curls, som ger mind­re bra loc­kar och be­döms som tung, klum­pig och svår att han­te­ra av fri­sö­rer­na.

En­ligt fri­sö­rer­na var täng­er­nas top­par ge­ne­rellt smi­di­ga att hål­la i och blev hel­ler in­te för var­ma

Bild: Test­fak­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.