Hur myc­ket na­i­vi­tet tål Sve­ri­ge?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Lars

I en ar­ti­kel från TT sägs Tur­ki­ets bi­trä­dan­de utri­kesmi­nis­ter Faruk Kay­mak­ci ho­ta EU med att de cir­ka 3,5 mil­li­o­ner flyk­ting­ar som be­fin­ner sig i flyk­ting­lä­ger i Tur­ki­et på grund av kri­get i Sy­ri­en in­te läng­re kom­mer att hind­ras att läm­na Tur­ki­et och ta sig till Eu­ro­pa. Det­ta kom­mer att ske om in­te EU skyn­dar på in­be­tal­ning­ar­na och ökar bi­dra­get till Tur­ki­et.

Kan nå­gon i Ste­fan Löfvens (S) när­mas­te be­kant­skaps­krets upp­ly­sa ho­nom om Tur­ki­ets hot så att vi slip­per att än­nu en gång hö­ra ho­nom ur­säk­ta sig med: ”vi var na­i­va, vi såg det in­te kom­ma”.

Ar­kiv­bild: Jo­han Nils­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.