Per­so­nal­ned­skär­ning­ar på Väst­ra Hi­sing­en

Per­so­nal­styr­kan på Väst­ra Hi­sing­en ban­tas när för­valt­ning­en tving­as spa­ra näs­tan 40 mil­jo­ner kro­nor näs­ta år. Sam­ti­digt fre­das fri­tids­går­dar­na och trygg­hets­ar­be­tet.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - An­na Ek­ström an­na.ek­[email protected]

Väst­ra Hi­sing­en be­hö­ver spa­ra 38,5 mil­jo­ner kro­nor näs­ta år och an­pas­sa verk­sam­he­ten ef­ter de mins­ka­de ramarna som slogs fast när al­li­an­sens bud­get för 2020 klub­ba­des i no­vem­ber.

Dess­utom vän­tas för­valt­ning­en lan­da på ett un­der­skott på 15 mil­jo­ner kro­nor vid års­skif­tet. För­valt­ning­en be­skri­ver det eko­no­mis­ka lä­get som ”an­strängt i år och myc­ket be­kym­mer­samt in­för näs­ta år” och me­nar att det kan bli tal om yt­ter­li­ga­re an­pass­ning­ar fram­ö­ver.

Främst är det på per­so­nal­si­dan peng­ar­na ska tas. In­om funk­tions­hin­der och in­di­vi­doch fa­mil­je­omsorg rör det sig om 27 tjäns­ter fär­re.

Även per­so­nal som ar­be­tar med sär­skil­da bo­en­den och kort­tids­bo­en­den och in­om hem­sjuk­vård och hem­tjänst på­ver­kas.

Em­ma­li Jans­son (MP), and­re vice ord­fö­ran­de i nämn­den, sä­ger att det finns ut­rym­me för vis­sa ef­fek­ti­vi­se­ring­ar. Men hon ha­de ve­lat se mer ut­för­li­ga kon­se­kvens­be­skriv­ning­ar av hur män­ni­skor­na, per­so­na­len ar­be­tar med, drab­bas.

– In­te minst in­om hem­tjäns­ten kan per­so­na­len på­ver­kas, de har det re­dan väl­digt stres­sigt.

Hon sä­ger att även bru­kar­na ris­ke­rar att drab­bas om per­so­na­len in­te or­kar el­ler hin­ner med och på­pe­kar att bland an­nat hem­tjäns­ten re­dan un­der året har tving­ats spa­ra.

– Det är in­te ba­ra på Väst­ra Hi­sing­en det skärs ned, ut­an det sorg­li­gas­te är de to­ta­la ned­skär­ning­ar­na över he­la kom­mu­nen. Det drab­bar gam­la och unga och folk som in­te har så myc­ket peng­ar.

Ric­kard Eriks­son (M), ord­fö­ran­de i nämn­den, sä­ger de till­sam­mans med för­valt­ning­en har pri­o­ri­te­rat så att verk­sam­he­ten kom­mer att på­ver­kas myc­ket li­te och att de fles­ta an­pass­ning­ar­na sker i chefs­le­den.

– Vi för­sö­ker und­vi­ka ned­drag­ning­ar i per­so­nal som träf­far bru­kar­na di­rekt, sä­ger han.

De har ock­så valt att helt fre­da fri­tids­går­dar­na och trygg­hets­ar­be­tet, där hög­sko­le­ut­bil­dad per­so­nal ak­tivt sö­ker upp ung­do­mar och per­so­ner i risk­zo­nen.

– Vår hu­vud­upp­gift är att ska­pa ett tryggt sam­häl­le. Vi tror att det i läng­den blir dy­ra­re och ett säm­re sam­häl­le om man drar ned på de fö­re­byg­gan­de in­sat­ser­na

Bild: Janerik Henriksson

Per­so­nal­styr­kan ska mins­ka på sär­skil­da bo­en­den och kort­tids­bo­en­den på Väst­ra Hi­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.