Snart öpp­nar förs­ta de­len av Ge­elys kon­tors­sats­ning

Det förs­ta spad­ta­get togs i ju­li 2018. Och re­dan i ja­nu­a­ri näs­ta år flyt­tar den förs­ta per­so­na­len in i Ge­elys in­no­va­tions­cent­rum på Lind­hol­men. – Den här de­len är fär­dig och då flyt­tar vi helt en­kelt in i den i stäl­let för att lå­ta den stå tom, sä­ger Stef

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Cecilia Oscars­son cecilia.oscars­[email protected]

De­lar av den ki­ne­sis­ka for­don­sjät­ten Ge­elys in­no­va­tions­cent­rum på Lind­hol­men bör­jar ta form. Så sent som i ju­li 2018 in­led­des byg­get av den förs­ta etap­pen, som nu är i sitt slut­ske­de. Ef­ter ny­år flyt­tar den förs­ta verk­sam­he­ten in.

Cent­ret lig­ger in­till SVT på Lind­hol­men och be­skrivs som ett ut­veck­lingscam­pus där Ge­elys svens­ka verk­sam­het, som i dag om­fat­tar 2 200 an­ställ­da, ska sam­las. Dess­utom är tan­ken att and­ra bo­lag ska hy­ra kon­tors­plat­ser. Ex­em­pel­vis ska fö­re­ta­get Uni­ted Spa­ces hy­ra 4 000 kvadrat­me­ter yta där man ska upp­fö­ra en ”cowor­king-mil­jö”, en kon­tors­mil­jö där per­so­ner el­ler fö­re­tag kan hy­ra in sig för läng­re el­ler kor­ta­re tid.

Ma­lin Will­bro, press­an­sva­rig på CEVT, som är den del av Ge­ely­kon­cer­nen och de förs­ta att flyt­ta in ef­ter ny­år, ser en tyd­lig för­del med att kon­cen­tre­ra kon­cer­nens bo­lag till det nya cent­ret:

– I dag har Ge­ely-bo­la­gen 18 adres­ser i Gö­te­borg, om jag minns rätt. Det kom­mer att bli myc­ket enkla­re när vi sam­las, in­te un­der sam­ma tak men åt­minsto­ne på sam­ma om­rå­de, sä­ger hon.

Of­fi­ci­ell in­flytt­nings­dag för den

Det kom­mer att bli myc­ket enkla­re när vi sam­las på sam­ma om­rå­de ma­lin Will­bro press­an­sva­rig CEVT

förs­ta de­len av cent­ret är den sjun­de ja­nu­a­ri. Först i ra­den att flyt­ta in blir CEVT, Ge­ely In­no­va­tion Cent­re Ma­na­ge­ment, Ge­ely Mo­torsport, och Ge­ely Swe­den Hol­dings. Den fär­dig­ställ­da de­len av bygg­na­den är 20 000 kvadrat­me­ter in­klu­si­ve ga­rage.

Och stör­re ska det bli. Så små­ning­om är tan­ken att det ska fin­nas minst 3 500 ar­bets­plat­ser i fle­ra kon­tors­hus på mel­lan sex och 15 vå­ning­ar. Den sam­man­lag­da stor­le­ken på cent­ret är pla­ne­rad till 104 000 kvadrat­me­ter. Då in­går bland an­nat ett de­sign­cent­rum och ett ho­tell på el­va vå­ning­ar. Dess­utom ska man byg­ga ett nytt fär­je­lä­ge där äl­vens fär­jor ska kun­na stan­na. Un­der 2022 be­räk­nas al­la fem bygg­na­der på om­rå­det stå fär­di­ga.

– Vi har sagt att det ska bli to­talt 3 500 ar­bets­plat­ser, men då tar vi i i un­der­kant. Tro­li­gen kom­mer det att fin­nas plats för fler än så, sä­ger Ste­fan Lun­din, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Ge­ely In­no­va­tion Cent­re.

Han har en för­kla­ring till var­för man kan bör­ja flyt­ta in re­la­tivt snabbt ef­ter att byg­get drog igång:

– Det be­ror till stor del på att vi job­bar pa­ral­lellt. Nu är den här de­len fär­dig och då flyt­tar vi helt en­kelt in di­rekt, i stäl­let för att lå­ta det stå tomt me­dan vi vän­tar på att allti­hop ska bli klart, sä­ger Ste­fan Lun­din.

Från vad som kom­mer att bli hans skriv­bord ef­ter ny­år syns den del av bygg­na­den som fort­fa­ran­de är un­der kon­struk­tion.

– Så här kom­mer det ju att bli i nå­got år el­ler så, att vi kom­mer att job­ba i an­slut­ning till en bygg­ar­bets­plats, sä­ger han.

Bygg­na­den som nu är del­vis fär­dig präglas av trä­de­tal­jer. Var och en av de fem pla­ne­ra­de bygg­na­der­na ska re­pre­sen­te­ra ett av grun­de­le­men­ten in­om ki­ne­sisk fi­lo­so­fi: trä, eld, jord, vat­ten och me­tall.

– Al­la mö­tes­rum i det här hu­set, det är ung­e­fär 200, är till ex­em­pel döp­ta ef­ter en trädsort. Det var in­te helt lätt för dem som tog fram dem att hit­ta på så många – det blev nog en hel del goog­lan­de, sä­ger Ste­fan Lun­din.

He­la kon­cep­tet har gått un­der ar­bets­nam­net Ge­ely In­no­va­tion Cent­re, men in­om kort ska ett nytt, of­fi­ci­ellt namn av­slö­jas.

– Det är ju in­te ba­ra Ge­ely-bo­lag som ska sit­ta här, så det nya nam­net kom­mer att pas­sa bätt­re, sä­ger han.

den del som är fär­dig är 20 000 kvadrat­me­ter stor, ga­ra­get in­räk­nat.

Bil­der: Olof Ohls­son

Sto­ra de­lar av om­rå­det är fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats – man räk­nar med att allt ska stå fär­digt un­der 2022.

Ste­fan lun­din, kom­mu­ni­ka­tions­chef på ge­ely In­no­va­tion cent­re, vi­sar runt i den del av in­no­va­tions­cent­ret som kom­mer att in­vi­gas ef­ter ny­år.

många av de fär­dig­ställ­da vå­nings­pla­nen be­står av öpp­na kon­tors­land­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.