Mu­sik: Strå­lan­de Jul i Dom­kyr­kan

Göteborgs-Posten - - Guiden -

Tra­di­tio­nell jul­kon­sert i Dom­kyr­kan med or­kes­ter, kör och sång­so­list. Jer­ker Jo­hans­son, di­ri­gent. Av­gift. Dom­kyr­kan, Väst­ra hamn­ga­tan. Kl. 18-19:20.

Jul, Folk och Fest

I årets jul­kon­sert möts änt­li­gen den hyl­la­de folk­mu­sik­grup­pen Jaerv och pris­be­lön­ta Möln­dals kam­mar­kör. Helt en­kelt en oslag­bar kom­bi­na­tion av jul­stäm­ning, skratt, tå­rar, fart och ma­gis­ka ögon­blick. Av­gift. Ta­ber­nak­let, Cent­rum (Va­sas­tan), St­or­ga­tan 39.

Kl. 19-20:30.

Vi sjung­er in ju­len i Lin­do­me kyr­ka

Sjung med i och lyss­na till ju­lens psal­mer och sång­er! Vo­ka­len­semb­len un­der led­ning av E. Fin­ni­lä-Göranson; Te­no­ren Glenn Kjell­berg; Le­na Ris­berg, flöjt; Per Wahlström, trum­pet, pi­a­nist Hen­rik Kil­hamn. Lin­do­me kyr­ka, Barn­sjö­vä­gen 15. Kl. 17-18:25.

Dom Ste­na­de Rul­lar­na med Gäs­ter

Keith har fyllt år! Som van­ligt fi­ras det med pom­pa och ståt på KoM till­sam­mans med Kent Bör­jes­son och spän­nan­de gästar­tis­ter. Det blir mu­si­ka­liskt hel­vilt, jul­ak­tigt och oför­ut­säg­bart! Av­gift. KoM Mu­sik & Bar, Karl Jo­hans­ga­tan 152. Kl. 20:30-23:30.

En helt ba­rock jul med Ba­ro­que Avenue

Julkryd­da­de me­lo­di­er från ba­roc­ken. Och glögg. Mu­sik av He­in­rich Schütz, Marc-An­to­i­ne Char­pen­ti­er och Jo­hann Se­basti­an Bach m fl. Av­gift. Tem­pel­rid­daror­den, St­or­ga­tan 3. Kl. 15:30-17.

Julshow: Be­satt - av ti­der som flyr!

Med no­stal­gisk mu­sik, tänk­vär­da ord, ovän­ta­de kon­tras­ter, un­der­skön stäm­sång och gästar­tis­ter från när och fjär­ran ska­pas en all­de­les egen jul­stäm­ning till­sam­mans med Ata­lan­tes un­der­håll­ningsor­kes­ter. Av­gift. Ata­lan­te, Öv­re Hu­sar­ga­tan 1. Kl. 19-21.

Te­a­ter & Dans Val­ky­ri­an

”Val­ky­ri­an” är en un­der­skön be­rät­tel­se om kär­lek så djup att den trot­sar al­la kon­ven­tio­ner och blid­kar gu­dar. Ur­stark, trot­sig, sår­bar. Av­gift. Gö­te­borgsO­pe­ran, Christi­na Nils­sons­ga­ta. Kl. 15-20:15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.