In­ter har hit­tat sin dy­na­mis­ka topp­duo

Ju­ven­tus har sut­tit tryggt på den ita­li­ens­ka fot­bollstro­nen un­der ma­jo­ri­te­ten av 2010-ta­let. Det för­sö­ker nu am­bi­tiö­sa In­ter, med for­ne Ju­ve-trä­na­ren An­to­nio Con­te på trän­ar­bän­ken, gö­ra sitt yt­ters­ta för att för­änd­ra. Till sin hjälp har Con­te fått ett anf

Göteborgs-Posten - - Sport - Jim­my Ewerts­son [email protected]

En gång i ti­den var fot­bolls­värl­den fylld av pro­mi­nen­ta an­falls­par. En duo som skul­le stå för mål­pro­duk­tio­nen och mer el­ler mind­re al­la sto­ra lag led­des av ett po­tent an­falls­par som ter­ro­ri­se­ra­de mot­stån­dar­för­sva­ren. Allt från Fe­renc Pus­kás och Al­fre­do Di Ste­fa­no, Ian Rush och Ken­ny Dal­glish till Hu­go Sán­chez och Emi­lio But­ra­gu­eño. Från Romário och Be­be­to, Dwight Yor­ke och An­dy Co­le till Thi­er­ry Hen­ry och Den­nis Berg­kamp. El­ler Raúl och Fer­nan­do Mo­ri­en­tes.

Men fot­bol­len är

stän­digt för­än­der­lig och när an­vän­dan­det av en en­sam an­fal­la­re blev allt­mer ut­brett un­der 2000-ta­let – när 4-3-3, 4-2-3-1 och fals­ka ni­or tog över mo­det – har an­falls­pa­ren bli­vit mer säll­syn­ta. An­to­nio Con­te har dock kon­se­kvent fort­satt mönst­ra två an­fal­la­re i hans fö­re­drag­na 3-5-2-for­ma­tion och när han i som­ras skrev på för

In­ter var hans förs­ta pri­o­ri­tet att säk­ra ett an­falls­par.

In kom Ro­me­lu Luka­ku, 850-mil­jo­ner­s­man­nen från Man­ches­ter Uni­ted som Con­te för­sökt vär­va bå­de till Ju­ven­tus och Chel­sea ti­di­ga­re, för att ac­kom­pan­je­ra Laut­a­ro Mar­tí­nez i In­ter front­lin­je. Sam­ar­be­tet med den 22-åri­ge ar­gen­ti­na­ren såg lo­van­de ut re­dan från bör­jan, och du­on har snabbt eta­ble­rat sig som opet­ba­ra.

– De har po­ten­ti­a­len att va­ra In­ters an­falls­par i tio år fram­ö­ver, sä­ger Con­te och fort­sät­ter:

– Laut­a­ro kan va­ra bå­de cen­tral an­fal­la­re och se­con­da pun­ta, vil­ket är li­te an­norlun­da, och Luka­ku är ock­så en ovan­lig an­fall­s­typ. Han har en tar­get­spe­la­res fy­sik, men om du ger ho­nom yta att lö­pa in på är han för­kros­san­de snabb.

”Lu-La”, som an­falls­pa­ret

kom­mit att kal­las i ita­li­ensk press, har le­ve­re­rat ome­del­bart och skju­tit In­ter upp i ta­bell­topp. Laut­a­ro har pro­du­ce­rat 13 mål och tre as­sist i sin förs­ta sä­song som or­di­na­rie och Luka­ku, som fått bukt på mat­smält­nings­pro­ble­men och bör­jat när­ma sig sin gam­la ex­plo­si­vi­tet, har gjort tolv mål och två as­sist. Dess­utom tycks de bå­da ha fun­nit varand­ra ut­an­för pla­nen.

– Vi klic­ka­de di­rekt. Han är en fan­tas­tisk kil­le. Den här sä­song­en går bätt­re för mig. Con­te har in­fört en in­ten­si­tet i spe­let som verk­li­gen pas­sar mig, sä­ger Laut­a­ro till Sky Ita­lia.

In­ter har dock

vi­sat tec­ken på trött­het på sisto­ne, bå­de i Cham­pi­ons Le­a­gue-ut­tå­get mot Bar­ce­lo­na och det se­na po­äng­tap­pet mot Fi­o­ren­ti­na se­nast. Con­te har va­rit kri­tisk till spelsche­mat, där han in­te kun­nat vi­la nyc­kel­spe­la­re och tving­ats mönst­ra sitt an­falls­par i match ef­ter match.

– Vi har spe­lat sju mat­cher på 21 da­gar och Laut­a­ro och Luka­ku har spe­lat kon­stant. Alex­is Sán­chez ska­da sat­te oss i en si­tu­a­tion där vi in­te kun­nat av­va­ra dem, och jag kan ba­ra tac­ka dem för att de stäl­ler upp. De här spe­lar­na be­hö­ver en pa­us, men vi har in­te råd att vi­la dem, sä­ger Con­te till Sky Ita­lia.

Laut­a­ro får dock väl­be­höv­lig, om än ofri­vil­lig, vi­la då han är av­stängd i kväl­lens match mot Ge­noa. Luka­ku ver­kar i stäl­let få 17-åri­ge su­per­ta­lang­en Se­basti­a­no Es­po­si­to bred­vid sig i an­fal­let.

Med en match

kvar in­nan up­pe­hål­let har Ne­raz­zur­ri chan­sen att fi­ra jul som se­ri­e­le­da­re. In­ter, som ägs av ki­ne­sis­ka Su­ning, har in­te vun­nit en stor ti­tel se­dan 2011. Pre­si­den­ten Ste­ven Zhang – blott 27 år gam­mal – har dock höga am­bi­tio­ner och sat­sar hel­hjär­tat på att ut­ma­na Ju­ven­tus, som vun­nit åt­ta ra­ka li­ga­tit­lar, om den ita­li­ens­ka fot­bollstro­nen. Un­der klub­bens år­li­ga jul­mid­dag i vec­kan bjöd han på ett el­digt tal, där han kun­gjor­de att ”In­ter vill er­öv­ra värl­den”.

– Just nu le­der vi Se­rie A vil­ket be­ty­der myc­ket för oss och in­di­ke­rar att vi är på rätt väg. Men vi har in­te upp­nått nå­got än. Vi mås­te va­ra öd­mju­ka, lä­ra oss av det för­gång­na och bi­be­hål­la vårt fo­kus, sä­ger han.

Att fi­ra jul som se­ri­e­le­da­re vo­re onek­li­gen ett steg i rätt rikt­ning.

Vi har spe­lat sju mat­cher på 21 da­gar och Laut­a­ro och Luka­ku har spe­lat kon­stant. Jag kan ba­ra tac­ka dem för att de stäl­ler upp. De här spe­lar­na be­hö­ver en pa­us, men vi har in­te råd att vi­la dem. an­to­nio con­te

Bild: Andrea Stac­ci­o­li

laut­a­ro mar­tí­nez och ro­me­lu luka­ku har skju­tit In­ter till top­pen av Se­rie a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.