Höj skat­ten och räd­da väl­fär­den

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Det blir en tvärtomjul i år. I stäl­let för att tom­ten kom­mer med klap­par till snäl­la barn, så går kom­mun­po­li­ti­ker runt i he­la lan­det och stop­par till­ba­ka parkle­kar, bib­li­o­tek och skol­verk­sam­het i säc­ken. Ned­skär­ning­ar­na för­sva­ras med att det är då­ligt med peng­ar. Men stäm­mer det verk­li­gen?

De ri­ke­do­mar som ska­pas i vårt sam­häl­le ska­par vi till­sam­mans: det be­hövs ar­be­ta­re i fö­re­ta­gen, men ock­så nå­gon som tar hand om bar­nen, som skö­ter om den som blir sjuk och även sa­ker som gör att vi or­kar fort­sät­ta job­ba – kul­tur och natt­klub­bar ex­em­pel­vis.

Ri­ke­do­mar­na de­las i tre de­lar: en del till fö­re­ta­ga­re, en del i lön till dem som ar­be­tar di­rekt el­ler in­di­rekt i fö­re­ta­gen och en del som an­vänds på ge­men­sam­ma sa­ker: ex­em­pel­vis sko­lor el­ler bib­li­o­tek. Det som har hänt är de som äger har fått jul­klap­par året runt – i mil­jard­klas­sen. Sänkt bo­lags­skatt, slo­pad värnskatt, för att in­te ta­la om för­svun­nen arvs- och för­mö­gen­hets­skatt. När det sen blir tuf­fa­re eko­no­mi så finns det inga peng­ar kvar till vår väl­färd.

Det är högt tid att by­ta bo­lags­vins­ter mot sats­ning­ar på bib­li­o­tek och sko­lor. Det är dags för hår­da klap­par för att gö­ra sam­häl­let mju­ka­re. Det be­hövs en skat­te­boost i stäl­let för ned­skär­ning­ar. No­el Ba­ba

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.