13 år se­dan E6 ra­sa­de i Bo­hus­län

I det beck­svar­ta mörk­ret hör­des plöts­ligt en åsk­lik­nan­de knall när kvick­le­ran sat­tes i rö­rel­se och mar­ken bör­ja­de gunga. En stund se­na­re ha­de 13 bi­lar och 28 per­so­ner dra­gits med i skred­mas­sor­na längs E6 norr om Ud­de­val­la. 13 år se­na­re finns det fort­satt

Göteborgs-Posten - - Nyheter - An­ders Abra­hams­son an­ders.abra­hams­[email protected]

Skre­det in­träf­fa­de i höjd med Smår­öd på grän­sen mel­lan Munke­dal och Ud­de­val­la kom­mun vid 19-ti­den den 20 de­cem­ber 2006. I om­rå­det på­gick ny­bygg­na­tio­nen av E6 och ra­set in­träf­fa­de i om­rå­det där den nya vägen möt­te den gam­la.

På grund av

mörk­ret var det till en bör­jan svårt att för­stå om­fatt­ning­en. Rädd­nings­per­so­na­len ar­be­ta­de där­med ef­ter för­ut­sätt­ning­en att män­ni­skor kun­de sit­ta fast el­ler va­ra be­grav­da i le­ra ut­an att nå­gon viss­te om det.

När vägen räm­na­de kör­de bi­lar rakt ner i de hål som bil­da­des när vägen för­svann. And­ra lyc­ka­des stan­na all­de­les vid kan­ter­na där mo­tor­vä­gens as­falt gled iväg el­ler sprack upp i ett ka­osar­tat pus­sel.

Vitt­nen har be­rät­tat om att de hör­de ett ljud likt en åsk­knall när mar­ken plöts­ligt bör­ja gunga.

”Plöts­ligt bör­ja­de E6:an kal­va och den as­fal­te­ra­de väg­ba­nan vän­de sig upp och ned, få me­ter från vägen där jag själv kör­de”, be­rät­ta­de ett vitt­ne som kör­de längs gam­la E6 som går pa­ral­lellt med mo­tor­vä­gen.

Även Bo­hus­ba­nan som

lig­ger mel­lan de bå­da bil­vä­gar­na drogs med i ra­set. Även om ett ti­o­tal per­so­ner kör­des till sjuk­hus blev otro­ligt nog ba­ra en per­son all­var­ligt ska­dad.

Skred­om­rå­det mät­tes till slut till 550 gång­er 280 me­ter.

Sta­tens Ha­ve­ri­kom­mis­sions ut­red­ning vi­sa­de att skre­det in­träf­fa­de på grund av att för sto­ra fyll­nads­mas­sor ha­de lagts upp i sam­band med att E6 bygg­des ut och att tryc­ket sat­te fart på kvick­le­ran som finns i om­rå­det.

Mas­sor­na skul­le an­vän­das till en tryck­bank för att ba­lan­se­ra upp den nya mo­tor­vä­gen, men be­räk­ning­ar vi­sa­de se­na­re att det ha­de lagts upp om­kring 6 000 ku­bik­me­ter för myc­ket i den om­fat­tan­de hö­gen.

I ha­ve­ri­kom­mis­sio­nens ut­red­ning rik­ta­des kri­tik mot bå­de bygg­her­re, pro­jek­tör och ent­re­pre­nör ge­nom for­mu­le­ring­ar som att det i sam­band med byg­get fanns ”otill­räck­lig sä­ker­hets-re­la­te­rad do­ku­men­ta­tion” och ”bris­ter in­om risk­be­döm­ning, led­ning, styr­ning och upp­följ­ning”.

Ef­teråt var den

be­rör­da sträc­kan av­stängd fram till den 15 feb­ru­a­ri året där­på. Kort där­ef­ter kun­de ock­så tåg­tra­fi­ken längs vägen öpp­nas igen.

Skre­det led­de till en ut­dra­gen tvist som myn­na­de ut i att den då­va­ran­de myn­dig­he­ten Väg­ver­ket, vars upp­drag i dag lig­ger un­der Tra­fik­ver­ket, stäm­de ent­re­pre­nö­ren Pe­ab på 164 mil­jo­ner kro­nor. Par­ter­na kun­de se­na­re nå en för­lik­ning ut­an att sa­ken be­höv­de av­gö­ras i dom­stol.

Sam­häl­lets to­ta­la kost­nad, in­klu­si­ve åter­upp­bygg­na­den av vägen, har upp­skat­tas till om­kring en halv mil­jard kro­nor av Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap.

I Ha­ve­ri­kom­mis­sio­nens slut rap­port lis­ta­de myn­dig­he­ten ock­så fle­ra åt­gär­der för att lik­nan­de olyc­kor i fram­ti­den in­te ska in­träf­fa i sam­band med väg­byg­gen.

En av de re­kom­men­de­ra­de åt­gär­der­na var att Tra­fik­ver­ket skul­le stäl­la tyd­li­ga­re krav på ent­re­pre­nö­rer vid byg­gen i om­rå­den med kvick­le­ra.

Ka­rin Odén är

geo­tek­ni­ker vid Sta­tens ge­o­tek­nis­ka in­sti­tut (SGI) vars syf­te bland an­nat är att fö­re­byg­ga ras och jord­skred.

13 år ef­ter skre­det i Smår­öd me­nar hon att kun­ska­pen om hur vägar ska an­läg­gas och pro­jek­te­ras har bli­vit bätt­re. Sam­ti­digt finns det fort­fa­ran­de gam­la vägar i Sve­ri­ge där det fort­satt finns ris­ker.

– Det finns otro­ligt myc­ket vägar i Sve­ri­ge och det finns in­te de­taljkun­skap om al­la. Visst finns det vägar med säm­re sta­bi­li­tet än and­ra. Det är där­för vik­tigt är att man tar re­da på de ge­o­tek­nis­ka för­ut­sätt­ning­ar­na när man gör nå­gon för­änd­ring och det hand­lar om al­la ty­pen av byg­gen, sä­ger Ka­rin Odén.

Hen­nes upp­fatt­ning är att Tra­fik­ver­ket ef­ter skre­det har ta­git till sig av den forsk­ning som be­drivs av SGI och and­ra ak­tö­rer.

– Jag tror att kun­skaps­ni­vån har höjts, och det lig­ger bland an­nat i vårt upp­drag att ge­nom forsk­ning se till att öka kun­ska­pen blir än­nu bätt­re. Där finns det fort­fa­ran­de jät­te­myc­ket att gö­ra, sä­ger Ka­rin Odén.

Sam­häl­lets to­ta­la kost­nad har upp­skat­tats till om­kring en halv mil­jard

Bil­der: Peo Nils­son, To­mas Fasth, Las­se Ed­wartz, Nick­las Elm­rin

Skred­om­rå­det vid Smår­öd upp­mät­tes i ef­ter­hand till 550 gång­er 280 me­ter. Sta­tens ha­ve­ri­kom­mis­sion kom fram till att att or­sa­ken till skre­det var att för sto­ra fyll­nads­mas­sor ha­de lagts upp i sam­band med att e6 bygg­des ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.