USA hö­jer ål­ders­grän­sen för köp av e-ci­ga­ret­ter

Från och med näs­ta år ska man va­ra 21 år för att få kö­pa to­bak och e-ci­ga­ret­ter i USA. Det står klart se­dan se­na­ten god­känt ett lag­för­slag där ål­der­grän­sen höjs från 18 till 21 i samt­li­ga ame­ri­kans­ka del­sta­ter.

Göteborgs-Posten - - Världen -

Bå­de re­pu­bli­ka­ner och de­mo­kra­ter står bakom la­gen.

– Jag är stolt att se­na­ten i dag har god­känt den lag­stift­ning där vårt för­slag om to­baks­fri ung­dom in­går, som bi­drar till att få bukt med des­sa far­li­ga pro­duk­ter och hål­la dem bor­ta från vå­ra barn, sa­de se­na­tens ord­fö­ran­de, re­pu­bli­ka­nen Mit­ch McCon­nell, ef­ter att be­slu­tet ha­de fat­tats.

Pre­si­dent Do­nald Trump vän­ta­des un­der­teck­na lag­för­sla­get un­der fre­da­gen.

Det är den se­nas­te ti­dens ex­plo­sions­ar­ta­de in­tres­se och po­pu­la­ri­tet för nytt­jan­de av e-ci­ga­ret­ter bland unga som har fått lag­stif­tar­na att age­ra.

I en un­der­sök­ning som USA:s re­ge­ring har be­ställt sva­ra­de om­kring 28 pro­cent av lan­dets sista­år­se­le­ver på gym­na­si­et ja på frå­gan om de ha­de nytt­jat e-ci­ga­ret­ter de se­nas­te 30 da­gar­na, mot­sva­ran­de siff­ra år 2016 var 11 pro­cent.

En an­nan un­der­sök­ning vi­sar dock att kon­sum­tio­nen av al­ko­hol och van­li­ga ci­ga­ret­ter har mins­kat kraf­tigt bland unga de se­nas­te åren.

Ti­di­ga­re i år kom fle­ra larm­rap­por­ter om sto­ra häl­so­ris­ker kopp­la­de till e-ci­ga­ret­ter. Mel­lan ju­ni och no­vem­ber rap­por­te­ra­de den ame­ri­kans­ka folk­hälso­myn­dig­he­ten CDC om 2 290 miss­tänk­ta fall av all­var­li­ga lung­ska­dor, in­klu­si­ve 47 döds­fall, till följd av an­vänd­ning av e-ci­ga­ret­ter.

Det vi­sa­de sig dock att samt­li­ga fall var för­knip­pa­de med an­vänd­ning av pro­duk­ter som köpts ut­an­för den of­fi­ci­el­la mark­na­den för e-ci­ga­rett­pro­duk­ter.

Bild: To­ny De­jak

Att rö­ka e-ci­ga­ret­ter kal­las ibland för att vej­pa, ef­ter eng­els­kans ”vape”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.