21 de­cem­ber

Göteborgs-Posten - - Namn -

I dag har To­mas namns­dag. Nam­net är gre­kiskt, av hebre­iskt ur­sprung och har tol­kats ’tvil­ling’. Det fö­re­kom re­dan på en runsten från cir­ka 1200-ta­let, och blev myc­ket po­pu­lärt på 1900-ta­let. Cir­ka 95 800 he­ter To­mas el­ler Tho­mas, om­kring 55 900 kal­las så, med me­del­ål­dern 50.

Be­mär­kel­se­da­gen

I dag in­fal­ler kort­fil­mens dag, ock­så kal­lad kort­films­da­gen. Den fi­ras 21 de­cem­ber, som of­ta är årets kor­tas­te dag, bland an­nat av Folkets Bio med stöd från Svens­ka Filmin­sti­tu­tet.

Det hän­de då

För 110 år se­dan, 1909, kon­sta­te­ra­de en ut­red­ning vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet att det in­te fanns någ­ra be­vis för att den ame­ri­kans­ke po­lar­fors­ka­ren Fre­de­rick Al­bert

Cook ha­de nått Nord­po­len. Själv häv­da­de han att han var där un­der en ex­pe­di­tion 1908. En del po­lar­fors­ka­re, som

Ro­ald Amund­sen, trod­de på Cook, me­dan and­ra in­te gjor­de det.

Hört och hänt

För 170 år se­dan, 1849, bil­da­des skrid­sko­klub­ben Phi­la­del­p­hia Ska­ting Club and Hu­ma­ne So­ci­e­ty i Phi­la­del­p­hia, USA. Klubb­med­lem­mar­na åtog sig att all­tid ha med sig ett rep som kun­de kas­tas till den som gick ge­nom isen på frus­na sjö­ar el­ler flo­der. Det be­höv­des kun­skap om is­rädd­ning, ef­tersom fle­ra män­ni­skor drunk­na­de un­der vint­rar­na.

Fö­del­se­da­gar

För 50 år se­dan, 1969, föd­des den frans­ka skå­de­spe­la­ren, re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren Ju­lie Del­py. Till­sam­mans med Et­han Haw­ke med­ver­ka­de hon i Ri­chard

Linkla­ters film­pro­jekt ”Ba­ra en natt” (1995) som ut­spe­las un­der ett par de­cen­ni­um. Den följ­des av ”Ba­ra en dag” (2004) och ”Be­fo­re mid­night” (2013), till vil­ka Del­py var en av fle­ra ma­nus­för­fat­ta­re. ”2 da­gar i Pa­ris” (2007) och ”2 da­gar i New York” (2012) är fil­mer som hon re­gis­se­rat, skri­vit ma­nus och spe­lat hu­vud­rol­len i.

Bild: Matt Say­les

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.