Ni­na har re­dan fått bäs­ta jul­klap­pen

Det finns le­di­ga lä­gen­he­ter i bo­stads­bris­tens Sve­ri­ge. Bo­stä­der som ing­en vill ha – på plat­ser där få vill bo. – Är man fat­tig eller ny­an­länd och vill väl­ja bo­stad så finns inget att väl­ja på. Det är så vår bo­stads­mark­nad är kon­stru­e­rad, sä­ger Bo­ver­kets e

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - An­na Ka­ro­li­na Eriks­son TT

När Ni­na var 3 år fick fa­mil­jen be­ske­det att hon drab­bats av can­cer. Be­hand­ling­en star­ta­de den 22 december 2017, i hel­gen tog hon de sista me­di­ci­ner­na. — Hon be­hö­ver byg­ga upp li­te musk­ler och styr­ka, men kom­mer att bli frisk, sä­ger mam­ma Sa­ra Afze­li­us med över­ty­gel­se.

I den se­nas­te ti­dens de­batt har fe­no­me­net kom­mit att be­näm­nas ”so­ci­al dump­ning”. En rad kom­mu­ner vitt­nar om hur so­ci­alt ut­sat­ta som be­hö­ver nå­gon­stans att bo hän­vi­sas till gles- och lands­bygd. Och flyt­tar­na ver­kar in­te all­tid ske av män­ni­skors eg­na fria vil­ja.

Av de 159 kom­mu­ner som valt att sva­ra på TT:s en­kät på te­mat upp­ger drygt 70 pro­cent – 113 kom­mu­ner – att de upp­le­ver att so­ci­alt ut­sat­ta män­ni­skor kan ha upp­muntrats – till och med hän­vi­sats – att sö­ka bo­stad hos dem i stäl­let för i hem­kom­mu­nen.

Siff­ran blir än­nu

hög­re – 79 pro­cent – bland dem som de­fi­ni­e­rar sig som lands­bygds- eller gles­bygds­kom­mun.

Det är många gång­er just där, samt på mind­re or­ter ge­ne­rellt, som bo­stä­der finns att få tag i, kon­sta­te­rar Mi­cael Nils­son, ex­pert på bo­stads­so­ci­a­la frå­gor vid Bo­ver­ket

– som med­ver­kat i fle­ra ut­red­ning­ar och rap­por­ter, bland an­nat om ny­an­län­das bo­en­de­si­tu­a­tion.

– Den bil­den jag kan ge – i al­la små­or­ter runt stör­re tä­tor­ter finns all­tid hy­reslä­gen­he­ter att få tag på, sä­ger Mi­cael Nils­son.

Var då till ex­em­pel?

– Man får tit­ta på ex­em­pel­vis Små­lands in­land, ta bäl­tet Ble­kinge och Små­land upp mot Jön­kö­ping. Ju läng­re bort från de tre stor­stads­re­gi­o­ner­na man är desto lät­ta­re att hit­ta så­da­na lä­gen­he­ter.

Men det blir en hackord­ning, på­pe­kar Mi­cael Nils­son. Ibland är bo­stä­der­na ef­ter­sat­ta.

– Den som har minst re­sur­ser och som har svå­rast att ori­en­te­ra sig i sam­häl­let ham­nar i de här lä­gen­he­ter­na.

Är det ett pro­blem?

– Jag kan tyc­ka att pro­ble­met är att vi in­te är är­li­ga med att det är på det sät­tet. Det finns en be­rät­tel­se om rätt­vi­sa, och det ver­kar som att vi tror att bo­stads­mark­na­den är det­sam­ma som kommun­grän­ser.

– Men den är stör­re än en­skil­da kom­mu­ner. Kom­mu­ner­na ham­nar i en Svar­te Pet­ter-si­tu­a­tion.

Fe­no­me­net, att so­ci­alt ut­sat­ta flyt­tar in och in­te säl­lan upp­sö­ker so­ci­al­tjäns­ten i sin nya hem­kom­mun kort där­på, för­kla­ras of­ta med hän­vis­ning till just bo­stads­brist i till­växt­star­ka och i de stor­stads­nä­ra kom­mu­ner­na. I gles­byg­den och på lands­bygd står of­ta de tom­ma lä­gen­he­ter­na.

Frå­gan är hur många le­di­ga lä­gen­he­ter som egent­li­gen finns i lan­det?

Den se­nas­te siff­ran från SCB är från 2017. I sep­tem­ber det året stod näs­tan 19 000 hy­reslä­gen­he­ter out­hyr­da, vil­ket då mot­sva­ra­de 1,3 pro­cent av de cir­ka 1,5 mil­jo­ner hy­reslä­gen­he­ter som ingick i un­der­sök­ning­en. Ba­ra en tred­je­del av dem var dock till­gäng­li­ga för ut­hyr­ning – och ma­jo­ri­te­ten låg en­ligt SCB i kom­mu­ner med fär­re än 75 000 in­vå­na­re.

Hur ser det ut i dag? Hur många bo­stä­der sak­nas i lan­det?

– Ing­en kan sva­ra på hur stor bo­stads­bris­ten är, sä­ger Mi­cael Nils­son som ef­ter­ly­ser en re­jäl ge­nom­lys­ning av si­tu­a­tio­nen.

Bild: Ste­fan Berg

Bild: Mats An­ders­son

sam­häl­let Herr­skog ut­an­för Kram­fors. en av de kom­mu­ner som ta­git emot per­so­ner som hän­vi­sats från stör­re kom­mu­ner.

Bild: Char­lot­te Nils­son

mi­cael nils­son, bo­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.